Morten Stene

Morten Stene

UHR-Samfunnsfag

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

Studium:
Studerer nå Samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen og tidlegare studer Økonomi og Administrasjon ved BI Bergen.

E-post: mstene95@gmail.com
Telefon: 92495858

Kandidatpresentasjon:

Eg heiter Morten Stene er 23 år, og stiller til medlem av UHR-Samfunnsfag. Eg sitter i dag i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) og er der leiar for Internasjonal Komitè. Verv i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen: • Medlem av SP-UiB 2018-20 • Medlem av Velferdstinget Vest 2019-20 • Vara til Velferdstinget Vest 2018-19 • Leiar for Gul Liste 2018-19 • Leiar for Internasjonal komité 2018-19 • Leiar av Prinsipprogramkomitéen 2018-19 • Vara til UiB Læringslab 2018-19 • Vara til Læringsmiljøutvalget 2018-19 • Vara til Styringsgruppen til UiB Læringslab 2018-19 Andre verv: • Medlem av Fagutval for Utdanning UNIT – Direktorat for IKT og fellestenester i høgare utdanning 2018-20 • Medlem av Kontrollkomitéen på Det Akademiske Kvarter 2019 • Medlem av Undervisningsutvalet ved Samanliknande Politikk 2019 • Medlem av Bergen Studentmållag sitt styre • Vara til Samanstyret – Studentsamskipnaden på vestlandet • Nestleiar Bergen KrFU 2015-17 • Styremedlem Hordaland KrFU 2018-19 Eg var med på å starta Gul Liste som eit alternativ i Studentpolitikken ved Universitetet i Bergen fordi eg har eit engasjement for å betra kvardagen til alle. Det er det same som motiverer meg når eg stiller til UHR-Samfunnsfag. Eg har ei ganske mangfaldig erfaring gjennom studiar i både Økonomi og Administrasjon og Samanliknande Politikk. I tillegg har eg hatt mange forskjellige verv både utanfor og innanfor studentfrivilligheita. Eg har også hatt verv i Fagutvalet ved Samanliknande Politikk gjennom å sitte i Utdanningsutvalet ved Instituttet og har der hatt god erfaring med å utvikla det faglege aspektet av utdanninga. To av de mest engasjerande verva eg har hatt er i Styringsgruppen for UiB Læringslab og Fagutval for Utdanning i UNIT. Disse to verva har gjort at eg har kunnet vere med på å utvikla morgondagen sitt studie og teknologi er noko eg ønskjer å ha eit stort fokus på i UHR-Samfunnsfag. Eg har frå erfaring frå ungdomspolitikken og studentpolitikken brei erfaring med debatt og er ikkje redd for å ta ordet. I UHR vil eg vere ein som både kan lytte, men også snakke i mot de som andre som er med når eg meina at det de seier vil vere negativt for studentane. Eg ynskjar å få gjere kvardagen til alle studentane betre og eg trur at eg gjennom UHR-Samfunnsfag kan vere med å sørge for at mine medstudentar får ein betre kvardag, men også at me kan ta nye løysningar som kan gjer Noreg ein attraktiv studiestad på eit internasjonalt nivå. Håper dere ynskjer å ha meg med på laget Beste helsing Morten Stene