Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Arbeidsgruppen for rapport om styring og medvirkning i NSO

Arbeidsgruppen for rapport om styring og medvirkning i NSO

Landsmøtet til NSO har vedtatt at det skal utarbeides en rapport som ser på styring og medvirkning internt i organisasjonen.

Frist for å stille: 9. desember 23. januar

Arbeidsgruppen ledes av arbeidsutvalget. I tillegg er det er behov for tre representanter som kan delta i gruppen som skal utforme og gjennomføre undersøkelsen, samt skrive rapporten.

Det kommer til å variere hvor mye arbeid som kreves men det vil være flere møter i gruppen, gjennomføring av undersøkelsen og analyse av resultatene. Rapporten skal fremlegges senest desember 2019. Det er viktig at alle medlemmene arbeidsgruppen er tilgjengelig til å deltar aktivt helt til rapporten er fremlagt.

Mandat for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen skal levere en rapport om styring og medvirkning i NSO til senest sentralstyremøte 3, høsten 2019. I rapporten skal arbeidsgruppen spesielt utrede:

  • Hvilke forutsetninger NSOs medlemmer har for deltakelse i demokratiske prosesser/politisk arbeid i NSO, og om det er forskjeller/variasjoner i forutsetningene som kan være uheldige.
  • Hvilke rammer og virkemidler NSOs organer har for gjennomføring av sitt arbeide/oppdrag, og om rammer og virkemidler er hensiktsmessige.
  • Om det er en hensiktsmessig ansvarsfordeling/fordeling av ansvar og oppgaver mellom de ulike beslutningsorganene i NSO.
  • Hvor vidt demokratiske prosesser internt i organisasjonen bidrar eller er til hinder for gjennomføring/oppnåelse/gjennomslag på NSOs politiske mål
  • Kartlegging av forventninger til styring og medvirkning – kategorisert etter rolle
  • Hvordan oppleves ulike arenaer for deltakelse og medvirkning
  • Om det er områder innenfor NSOs virke hvor det i dag er uklart eller uenigheter om hvor beslutningsmyndigheten ligger.
  • Om overgangen fra landsstyre til sentralstyre har hatt betydning for reell eller opplevd medvirkning i organisasjonen.
  • Gruppen skal også se på hensiktsmessige problemstillinger komiteen møter på.

Arbeidsgruppen skal innhente innspill og kunnskap fra relevante ledd i organisasjonen.

Arbeidsgruppen skal innhente innspill og kunnskap fra tidligere ledere av medlemslag, politiske komiteer og sentralstyret.

Arbeidsgruppen kan innhente erfaringer fra lignende organisasjoner i Norge, Norden og/eller Europa.

Arbeidsgruppen kan benytte seg av eksterne bidragsytere dersom det er relevant.

Arbeidsgruppen ledes av én representant fra arbeidsutvalget 2018/2019. Sekretariatet i NSO virker som sekretær og administrativ støttefunksjon.

Arbeidsutvalget i NSO oppnevner inntil fire personer som skal delta i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen kan komme med anbefalinger til sentralstyret og landsmøtet.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: