Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Utvikling av nasjonale retningslinjer for videreutdanninger i sykepleie (RETHOS 3)

Utvikling av nasjonale retningslinjer for videreutdanninger i sykepleie (RETHOS 3)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et nytt system for styring av helse- og sosialfagutdanningene. I den forbindelse skal det etableres programgrupper som skal lage forslag til nye retningslinjer for følgende videreutdanninger for sykepleiere:

  • operasjonssykepleie – det er ønskelig med mannlige studenter

Frist for å stille: Snarest

Retningslinjene skal utformes i tråd med:

  • Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
  • Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
  • Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
  • Utvikling av utdanningssektoren og helse- og velferdssektoren
  • Nasjonalt og internasjonalt regelverk

Representantene for studentene må ha erfaring fra utdanningene.

Det presiseres at det er et ufravikelig krav i likestillingslovens §13 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg.

Om det er mulig bør forslaget ta hensyn til geografisk spredning av representanter.

Oppnevningsperioden

Studentrepresentantene oppnevnes for to år om gangen, med mulighet for reoppnevning for to nye år. Dersom en student slutter på studiet som oppnevningen gjelder for, oppnevnes det en ny representant som sitter ut den perioden den opprinnelige representanten var oppnevnt for. 

Fremdriftsplan

Det er planlagt oppstartskonferanse i Oslo for samtlige programgrupper 2.-3. desember 2019. Vi ber om at alle foreslåtte representanter holder av disse datoene. Mer informasjon vil bli tilsendt programgruppene så fort gruppene er nedsatt.

I henhold til framdriftsplanen for arbeidet skal programgruppene utvikle et utkast til retningslinjer i perioden 3. desember – 1.april 2020. Etter en høringsrunde skal programgruppen vurdere høringsinnspill og deretter levere revidert forslag til retningslinjer. Senere får programgruppene i oppgave å revidere retningslinjene ved behov.

Administrative og økonomiske forhold

Deltakelse i programgruppene innebærer deltakelse i jevnlige møter i programgruppen, møter med eksterne aktører og brukergrupper, samt å bidra skriftlig ved utarbeidelse av retningslinjene. Representanter fra kommuner og studentrepresentanter har krav på godtgjørelse av reiser og opphold. Studentrepresentantene og private tjenesteytere har i tillegg krav på honorar for medgått tid. Disse kostnadene dekkes av prosjektet.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: