Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentsakkyndig til universitetsakkrediteringssøknad

Studentsakkyndig til universitetsakkrediteringssøknad

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT med vurdering av universitetssøknad!

Frist for å stille: Tirsdag 23. april 2019

NSO er bedt om å foreslå én studentsakkyndig til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i forbindelse med Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsakkreditering.

Dersom en høyskole skal få status som universitet må de søke NOKUT om godkjenning. NOKUT oppretter en sakkyndig komité som skal vurdere hvorvidt de oppfyller kravene som stilles.

Vurderingsarbeidet vil bli utført av en hovedkomité som består av 5 personer inkludert komitéleder. Studenten vil delta som en av de 5 sakkyndige i hovedkomiteen.  

Arbeidet vil pågå hele 2019.  

Grunnet habilitet kan søkere ikke være tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

NOKUT gjør den endelige oppnevningen.

Om arbeidet

Komiteene skal på bakgrunn av dokumentasjon og søknad fra institusjonen vurdere om de oppfyller de kravene som stilles i lov og forskrift for å bli universitet. I tillegg til den skriftlige dokumentasjonen fra institusjonen, skal komiteene utføre institusjonsbesøk. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra institusjonen og utfyllende opplysninger fra institusjonsbesøk, skal de sakkyndige utarbeide en rapport med sine vurderinger og konklusjoner. Komiteen skal komme frem til en begrunnet konklusjon om institusjonen oppfyller kravene som stilles til å bli universitet. Rapporten fra komiteen skal ligge til grunn for NOKUTs styre sitt vedtak i saken.

Hver enkelt sakkyndig må forplikte seg til å avsette tilstrekkelig tid til arbeidet. Studenten må forplikte seg til å sette av tid til å vurdere den innsendte dokumentasjonen, 1-3 arbeidsmøter i komiteen og institusjonsbesøk 3-4 dager, samt å delta i rapportskriving i etterkant.

Praktiske opplysninger

  • De studentsakkyndige skal ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller fra arbeid i en studentorganisasjon.
  • Studentene må være i et studieløp eller eventuelt i permisjon fra et studieløp.
  • Studenten skal ikke ha noen tilknytning til HINN. Det betyr at vedkommende ikke studerer eller har studert ved institusjonen.
  • Studenten kan ikke ha annen formell tilknytning til NOKUT (f. eks. som arbeidssøker, arbeidstaker, representant i NOKUTs styre, el.).
  • Studenten må ha anledning til å delta i de aktivitetene som fremgår av fremdriftsplanen, som arbeidsmøter og institusjonsbesøk.

Opplysninger om honorar vil bli gitt av NOKUT.

Frist for å stille: Tirsdag 23. april 2019.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: