Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2020 > NSOs krav til statsbudsjettet 2020

NSOs krav til statsbudsjettet 2020

NSOs krav til statsbudsjettet for 2020 er:

  1. Studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over 11 måneder.
  2. Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 prsoent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 
  3. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger og kostnadsrammen skal justeres årlig. 

Studiestøtte

De siste årene har det blitt trappet opp mot 11 måneder studiestøtte med én uke ekstra i året. Opptrappingsplanen legger opp til at studenter vil få støtte fra Lånekassen i 11 månder for undervisningsåret 2019-2020. Dette er vedtatt av Stortinget og NSO legger til grunn at regjeringen vil fullføre opptrappingsplanen. Dette er en viktig utvidelse av støtteperioden slik at studenter får studiestøtte for den perioden de faktisk studerer. Studenter må betale husleie og andre faste utgifter i juni. Dersom en ikke får støtte for denne måneden vil en måtte jobbe ekstra i mai for å dekke dette. Det passer dårlig med eksamen.

Selv om støtteperioden utvides er det fortsatt behov for å heve det totale støttebeløpet. Undersøkelser viser stadig at studentene jobber mye ved siden av, mange har økonomiske utfordringer og arbeidet utenfor studiene går ut over resultatene i utdanningen.

NSO mener at det er på tide at studentene får en studiestøtte som gjøre det mulig for alle å studere på heltid. Vi er bekymret for at den lave studiestøtten går ut over mulighetene til å prestere best mulig, og at det skapes forskjeller mellom de som kan få hjelp hjemmefra og de som ikke kan få hjelp.

NSO krever at studiestøtten heves til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og knyttes til utviklingen av G, slik at også studiestøtten følger den generelle velstandsutviklingen i samfunnet. Slik det er i dag er en prisgitt politisk vilje for at studiestøtten i det hele tatt skal justeres etter prisvekst.

Konverteringsordning

Pengene fra Lånekassen gis i utgangspunktet som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli omgjort til stipend dersom studentene ikke bor sammen med foreldrene, ikke har for høy inntekt eller formue og gjennomfører en grad. Tidligere fikk man 40 prosent av lånet omgjort til stipend basert på oppnådde studiepoeng. Fra og med høsten 2019 har regjeringen endret regelverket, som nå krever at studentene må fullføre en grad før 40 prosent av lånet blir til stipend. Dette er en endring NSO er svært kritiske til. 

I statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt at konverteringen nå skal være todelt. 25 prosent av lånet kan gjøres om til stipend ved oppnådde studiepoeng og 15 prosent på grunnlag av oppnådd grad. 

NSO er kritiske til konverteringsordningen av flere grunner. Det finnes ingen entydig forskning som tilsier at forslaget vil ha den ønskede effekten. Det eneste vi vet er at studenter vil sitte igjen med økt gjeld. Studentene oppgir gang på gang at de er misfornøyd med tilbakemeldinger og faglig veiledning i studiene. Samtidig ser vi ser at studenter i økende grad opplever press og helseplager i studietiden. NSO er derfor svært skeptiske til ordninger som ikke tar tak i de reelle utfordringene knyttet til lav gjennomføring, som studiemiljø, veiledning og oppfølging, helse og trivsel og dårlig økonomi. Den nye ordningen gir ikke studentene et bedre grunnlag for å velge rett studium, men belønner de som slipper å bytte studieretning.  Studenter som tar årsstudium, bytter utdanning eller tar fag som ellers ikke inngår i grad blir straffet. Dette er en strømlinjeforming av høyere utdanning vi ikke ønsker og som står dårlig til økt fokus på omstilling og etter- og videreutdanning.

Studentboliger

Å bygge studentboliger er viktig for at studentene skal få mer igjen av studielånet. Bokostandene utgjør rundt 42 % av de totale kostnadene til studenter som ikke bor med foreldrene. Flere studentboliger vil sikre flere studenter lavere bokostnader. En økning av studentboliger vil lette trykket på det private markedet, og derav dempe leieprisene. På den måten vil økningen av studentboliger også bidra til å redusere bokostnadene for studenter som ikke bor i studentboliger. 

NSO utgir årlig en studentboligundersøkelse som viser hvor mange studenter som har anledning til å bo i en studentbolig driftet av studentsamskipnadene. I 2019 var det 14,52 % av studentene nasjonalt. Det betyr at en mangler 14 351 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %. I tillegg er det nødvendig å fortsette å justere med pris- og lønnsvekst kostnadsrammen for at studentsamskipnadene fortsatt skal ha mulighet til å bygge studentboliger.