Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2020 > Statsbudsjett 2020: Forskning

Statsbudsjett 2020: Forskning

Langsiktig, grunnleggande forsking

Departement KD
Tema: Forsking
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285 – Noregs forskingsråd
Post: 52 – Langsiktig, grunnleggande forsking
2020 Beløp 1 830 078 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 1 699 644 000
+ / - +130 434 000 7,76 5,25

Forklaring:

Kunnskapsdepartementet har eit særskilt ansvar for å finansiere forsking som ikkje er øyremerkt særskilde tema eller formål. Løyvinga over kap. 285 post 52 skal finansiere langsiktig, grunnleggande forsking uavhengig av fagområde, bidra til å betre den vitskaplege kvaliteten i forskingsmiljø eller på einskilde forskingsområde og bidra til å utvikle fagmiljø av framifrå kvalitet. Løyvinga finansierer mellom anna Fri prosjektstøtte (FRIPRO), senter for framifrå forsking (SFF), løyvingar til grunnforskingsprogram og strategisk institusjonsstøtte.

4,8 millioner i denne posten kommer som følge at kap. 281 post 50 er blitt avviklet.

Kommentar:

Regjeringen har slått sammen programkategori 07.60 og 07.70 til å bli 07.60 “Høgare utdanning og forsking”. Dette har gjort at noen poster har blitt omdisponert. Den gamle posten 07.60 kap. 281 post 50 er nå fordelt på 07.60 kap. 201 post 21, 07.60 kap. 285 post 52 og 07.60 kap. 285 post 53.Dette er en av de største grunnene til den reelle endringen på 5,25 %. Utover dette har NSO ingen yttrligere kommentarer annet enn at det er fint regjeringen satser videre på forskning.

EUs rammeprogram for forsking og innovasjon

Departement KD
Tema: Forsking
Programkategori: 07.60
Kapittel: 288- Internasjonale samarbeidstiltak
Post: 73- EUs rammeprogram for forsking og innovasjon.
2020 Beløp 2 390 128 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 2 374 335 000
+ / - +15 793 000 0,67 -1,60

Forklaring:

Løyvinga dekker den norske kontingenten for deltaking i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020, og etterbetalingar til EUs tidlegare rammeprogram for forsking. Horisont 2020 starta opp i januar 2014. Programmet har tre hovudområde: framifrå forsking, eit konkurransedyktig næringsliv og store samfunnsutfordringar. Deltakinga i rammeprogrammet gir tilgang på ny kunnskap, teknologi, nettverk, marknader og infrastruktur. God norsk deltaking i Horisont 2020 er ein sentral del av norsk forskingspolitikk, jf. Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Kommentar:

Posten styrkes kraftig fra saldert budsjett 2019, noe mindre dersom man tar utgangspunkt i revidert budsjett i 2019 slik som NSO gjør. Det er en ørliten endring i prosent dersom man sammenligner disse uten KPI vurdering. Posten går akkurat i minus i reell endring når man tar med KPI.

Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

Departement KD
Tema: Forsking
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285-Noregs Forskingsråd
Post: 54- Forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse
2020 Beløp 791 409 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 751 245 000
+ / - +40 164 000 5,35 2,98

Forklaring:

Midlane på denne posten skal gå til å finansiere Forskingsrådets ordning Nasjonal satsing på infrastruktur. I tillegg skal dei norske bidraga til CESSDA ERIC, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) og European Spallation Source (ESS) i Lund dekkast innanfor løyvinga på posten. Løyvinga skal òg dekke basisløyvinga til Norsk senter for forskingsdata og UNINETT Sigma2 AS og delar av kostnaden ved å utvikle og etablere Helseanalyseplattforma. Departementet foreslår å løyve 791,4 mill. kroner på posten, mot 751,2 mill. kroner i 2019. 20 mill. kroner av auken skriv seg frå at oppgraderinga av forskingsfartøyet Helmer Hanssen er ferdig. Oppgraderinga blei finansiert med midlar frå opptrappingsplanen for forskingsinfrastruktur i langtidsplanen for forsking og høgare utdanning 2015–24. No som oppgraderinga er avslutta, blir midlane førte tilbake til kap. 285, post 54.

Målet for 2020 med kap 285, post 54 er relevant og oppdatert forskingsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse som understøttar forsking av høg kvalitet for eit innovativt og berekraftig samfunn.

Kommentar:

Posten har ikke fått noen større endringer, da den reelle endringen er tilbakeføring av midler. Dermed gis det ingen støtte til nye innovative, strategiske satsninger.

Særskilde driftsutgifter

Departement KD
Tema: Administrasjon
Programkategori: 07.60
Kapittel: 201- Analyse og kunnskapsgrunnlag
Post: 21- Særskilde driftsutgifter
2020 Beløp 216 285 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 40 671 000
+ / - +175 614 000 431,9 419,83

Forklaring:

Posten samler midler til driftsutgifter for aktiviteter som styrker analyse- og kunnskapsgrunnlaget om de sektorene departementet har ansvaret for. Denne tar inn deler av den gamle 07.60, kap 281, post 50 «Tilskudd Noregs forskingsråd». Denne posten er også fordelt ut på 07.60 kap. 285 post 52 og 07.60 kap. 285 post 53, derfor vil ikke hel potten fra gamle 07.60 kap 281 post 50 finnes her. I tillegg er andre aktører som driver med analyse og kunnskapsgrunnlag om sektorene Kunnskapsdepartementet har ansvar for.

Dette er en videreføring av forslag introdusert i statsbudsjettet for 2019 som gikk på å trekke ut Kunnskapssenter for utdanning ved Norges forskningsråd. Senteret skal medvirke til utvikling og formidling av pålitelig og relevant forskningsbasert kunnskap om hele utdanningssektoren.

Totalt 54,8 millioner av den totale summen på denne posten kommer som følge at kap 281, post 50 er avviklet.

Kommentar:

NSO stiller seg verken positiv eller negativ til den overføringen som er gjort. Den tekniske endringen Kunnskapsdepartementet gjør med flytting av midler gjør det uoversiktlig og tidvis vanskelig å finne ut hvor midlene går.

Sektoroverskridande og strategiske satsninger

Departement KD
Tema: Forskning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 285 –Noregs Forskingsråd
Post: 53- Sektoroverskridande og strategiske satsninger
2020 Beløp 1 408 881 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 1 634 642 000
+ / - -225 761 000 -13,81 -15,75

Forklaring:

I rapporten frå områdegjennomgangen av Forskingsrådet blei det foreslått å reindyrke denne posten som ein finansieringsmekanisme som skal vareta endringsbehov, sektoroverskridande område og lange tidsperspektiv i forskingssystemet. For å følge opp denne tilrådinga vedtok regjeringa at løyvinga på denne posten frå og med 2018 skulle dreiast i tråd med tre prinsipp: – bidra til oppfølging av regjeringas forskingspolitiske prioriteringar i langtidsplanen for forsking og høgare utdanning – gi fleksibilitet til å gjennomføre langsiktige og systemstrategiske endringar. Midlar på posten kan til dømes verke saman med satsingar frå andre departement i ein startfase. Posten skal verke mobiliserande, ikkje kompenserande – støtte forsking av høg vitskapleg kvalitet.

Regjeringen har slått sammen programkategori 07.60 og 07.70 til å bli 07.60 “Høgare utdanning og forsking”. Dette har gjort at noen poster har blitt omdisponert. Den gamle posten 07.60 kap. 281 post 50 er nå fordelt på 07.60 kap. 201 post 21, 07.60 kap. 285 post 52 og 07.60 kap. 285 post 53. Dette er da en av postene som er berørt.

Målet for 2020 er at sektoroverskridande forskning av høy kvalitet skal bidra til å følge opp prioriteringene i langtidsplanen og til å gjennomføre langsiktige og systemstrategiske endringer.

169,5 millioner av denne posten kommer som følge at kap. 281 post 50 er avviklet.

Det loves også i budsjettet for 2020 at disse 400 millionene kommer tilbake i posten i budsjettet for 2021.

Kommentar:

Forskningsrådet (NFR) blir kuttet med 400 millioner som et ettårig reduksjon i 2020 og en beskjed om å holde frem med å lyse ut midler som om det ikke var en reduksjon. NSO er kritiske til denne måten å kutte i egenkapitalen til NFR på.

NSO hadde forventet mer midler til forskning for at blant annet universiteter og høyskoler kan bidra til å løse fremtids samfunnsutfordringer.