Du er her: Student.no > Statsbudsjett 2020: Høyere utdanning

Statsbudsjett 2020: Høyere utdanning

Diku

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 272 – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku)
Post: 50 – Diku
2020 Beløp 601 000 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 470 793 000
+ / - +130 207 000 27,66 24,78

Forklaring:

Dette er bevilgning til Diku – Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

Denne posten innebærer blant annet tilskudd til tiltak for å øke internasjonal studentmobilitet, tiltak for økt arbeidslivsrelevans og bedre praksis. Denne posten er flyttet fra kap. 280, post 50 i statsbudsjettet 2019. I forslaget til denne posten ligger blant annet Dikus kvalitetsprogram som får et tilskudd på 55 milioner. Av disse skal 15 millioner gå til tiltak for å øke studentmobilitet, 20 millioner til tiltak som skal øke arbeidslivsrelevans (inkludert praksis) og 20 millioner til styrking av praksis i kommunesektoren for helse- og sosialfagstudenter.

Kommentar:

NSOs vurdering til forslaget for denne posten er positivt. Midlene til Dikus kvalitetsprogram vurderer vi som en svært positiv satsing, fordi det er en oppfølging av opptrappingsplanen «kvalitet i høyere utdanning» i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi forventer at universiteter og høyskoler nå benytter mulighetene til å satse mer på kvalitetsutvikling innenfor disse områdene om benytte seg av de nye midlene hos Diku. Deler av de nye studieplassene for 2020 fordeles via Diku gjennom søknad fra institusjonene. NSO håper dette fører til en mer helhetlig vurdering av hvor nye studieplasser gis, og er samtidig opptatt av at søknadsprosesser hos Diku for midler til nye studieplasser ikke må bli for omfattende. Det er viktig at institusjonene ikke må bruke for mye ressurser på søknadsprosessene.

Det er viktig å være oppmerksom på at økningen i denne posten blant annet inkluderer overføringer fra andre poster.

Unit

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 273 – Unit – Direktoratet for IKT og fellestenester i høgare utdanning og forskning
Post: 50 – Unit
2020 Beløp 164 495 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 177 554 000
+ / - -13 059 000 -7,5 -9,44

Forklaring:

Tilskudd til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

UNIT er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med ansvar for nasjonal samordning og forvaltning av IKT i UH-sektoren. I denne posten ligger blant annet arbeid med utvikling av digitale undervisnings- og vurderingsformer.

Kommentar:

Det er negativt at tilskuddet til UNIT går ned i budsjett for 2020. Denne posten er flyttet fra kap. 280, post 50 i budsjett for 2019.

Målet til regjeringen med Unit i 2020 er:

 • Digitale tenester til universitets- og høgskulesektoren er godt samordna og styrte.
 • God tilgang til fellestenester som er innovative, effektive og har høg kvalitet for høgare utdannings- og forskingssektoren.
 • Styrkt informasjonstryggleik og personvern innanfor høgare utdanning og forsking.
 • Meir open forsking.
 • Unit har god arbeidsdeling og samordning med andre organ i forvaltninga.

Driftsutgifter til Nokut

Departement KD
Tema: Høyere Utdanning
Programkategori: 07.60
Kapittel: 271 – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut)
Post: 01 – Driftsutgifter til Nokut
2020 Beløp 174 821 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 170 786 000
+ / - +4 035 000 2,36 0,06

Forklaring:

Midler til drift av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga).

Nokut er et faglig uavhengig statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med ansvar for godkjenning av og tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Nokut har fått overført midler som følge av at de har tatt over ansvaret for blant annet en samlet godkjenningsprosess av lærere, morsmålslærere og styrere og pedagogiske ledere i barnehagen. De har også gjennom effektivisering av samordning fått kutt tilsvarende det samordningen skal ha spart. Denne posten er flytttet fra kap. 280, post 01 i Statsbudsjett for 2019.

Regjeringens mål for NOKUT 2020 er:

 • Alle utdanningar ved universitet, høgskular og fagskular tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav, og flest mogleg held eit høgt internasjonalt nivå.
 • Universitet, høgskular, fagskular og studentsamskipnader forstår og etterlever regelverket.
 • Sektoren og samfunnet er godt informerte om kvaliteten ved universitet og høgskular og høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Utanlandsk utdanning og kompetanse kan effektivt takast i bruk i Noreg.
 • NOKUT har god arbeidsdeling og samordning med andre organ i forvaltninga.

Kommentar:

NSOs vurdering er at forslaget til denne posten er ok.

Statlige universiteter og høgskoler

Departement KD
Tema: Institusjoner
Programkategori: 07.60
Kapittel: 260 – Universiteter og høgskoler
Post: 50 – Statlige universiteter og høgskoler
2020 Beløp 36 902 096 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2019 Beløp 35 631 932 000
+ / - +1 270 164 000 3,56 1,23

Forklaring:

Dette er grunnfinansiering til statlige universiteter og høgskoler.

Mål for 2020:

 • Høy kvalitet i utdanning og forskning
 • Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling
 • God tilgang til utdanning
 • Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
 • Økte bevilgninger til grunnleggende IKT-forskning for digital transformasjon. Økte bevilgninger til fagmiljø av fremragende kvalitet. Midler til 250 nye studieplasser, primært innenfor helse- og sosialfagene (sykepleie). Midler til videre oppfølging av tildelte studieplasser i perioden 2014-2019. 36 mill til videreutdanning. Videreføring av midler til kvalitetsutvikling. Midler til bygg. Budsjettforslagene innebærer blant annet økning til det resultatbaserte finansieringssystemet, videreføring av bevilgninger til bygg for undervisning og forskning, økte bevilgninger til studieplasser, 9 nye rekrutteringsstillinger, 15 mill til oppfølging av strukturreformen.

  Kommentar:

  Det er positivt at årets Statsbudsjett legger opp til å følge opp opptrappingsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. Vi ser at avbyråkratiserings og effektiviserings-reformen(ABE) videreføres med 0,5% i kutt også i år, og vi frykter at dette kan få konsekvenser for den faglige virksomheten til institusjonene og svekke kvaliteten I høyere utdanning.

  NSO følger spent med på at Regjeringen setter fokus på det grønne skiftet gjennom å kartlegge indikatorer som synliggjør klima- og miljøaspektene ved universiteter og høgskoler.

  Private høgskoler

  Departement KD
  Tema: Institusjoner
  Programkategori: 07.60
  Kapittel: 260 – Universiteter og høgskoler
  Post: 70 – Private høgskoler
  2020 Beløp 1 686 038 000 Nominell
  endring i %
  Reell
  endring i %
  2019 Beløp 1 587 967 000
  + / - 98 071 000 6,18 3,79

  Forklaring:

  Dette er grunnfinansiering til private høgskoler. Må sees i sammenheng med post 50.

  Kommentar:

  Det er positivt at departementet vil holde et øye med de private institusjonene som har dårlig økonomi fremover.

  EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+)

  Departement KD
  Tema: Internasjonalt
  Programkategori: 07.50
  Kapittel: 288 – Internasjonale samarbeidstiltak
  Post: 74 – EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+)
  2020 Beløp 646 902 000 Nominell
  endring i %
  Reell
  endring i %
  2019 Beløp 642 379 000
  + / - +4 523 000 0,70 -1,56

  Forklaring:

  Dette er Norges kontingent for deltagelse i Erasmus+.

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Programmet gir blant annet stipender, og dekker skolepenger til studenter som drar på utveksling gjennom en Erasmus+ avtale.

  Kommentar:

  NSOs vurdering er at forslaget til denne posten er positivt. Regjeringen begrunner økningen med at fem norske eksperter på utdanningsområdet til Erasmus+ skal dekkes. Denne posten må også ses i sammenheng med kap. 271, post 50 – Diku. Diku får en økning på blant annet 15 millioner til tiltak for å øke internasjonal studentmobilitet.

  Europaparlamentet ønsker å tredoble Erasmus+ programmet for perioden 2021-2027. Dette krever at alle partnerlandene også øker sin støtte til programmet tilsvarende. Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har uttalt at 50% av norske studenter skal dra på utveksling. For å nå dette ambisiøse målet må også tilskuddet til slike gode ordninger være like ambisiøst.

  Et obs!: Den reelle endringen justert for lønns- og prisvekst er negativ.

  Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald

  Departement KD
  Tema: Høyere Utdanning
  Programkategori: 07.60
  Kapittel: 275 – Tiltak for høgare utdanning og forskning
  Post: 45 – Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald
  2020 Beløp 9 541 000 Nominell
  endring i %
  Reell
  endring i %
  2019 Beløp 9 282 000
  + / - +232 000 2,5 0,19

  Forklaring:

  Tilskudd til innkjøp og oppgradering av utstyr i UH-sektoren.

  Dette er blant annet for å sørge for moderne og godt vitenskapelig utstyr, og sørge for at universiteter og høyskolen kan omstille seg i takt med teknologisk utvikling. I forslaget til budsjett for 2020 ligger blant annet oppgradering av verksted- og sveneutstyr til Kunsthøgskolen i Oslo og digitale og tekniske verktøy til campus Kjeller ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Denne posten er flyttet fra kap. 281, post 45 i statsbudsjett for 2019.

  Kommentar:

  NSOs vurdering av forslaget til denne posten er positiv.

  Særskilde driftsutgifter

  Departement KD
  Tema: Høyere Utdanning
  Programkategori: 07.60
  Kapittel: 275 – Tiltak for høgare utdanning og forskning
  Post: 21 – Særskilde driftsutgifter
  2020 Beløp 179 803 000 Nominell
  endring i %
  Reell
  endring i %
  2019 Beløp 210 742 000
  + / - -30 939 000 -14,68 -16,60

  Forklaring:

  Denne posten omfatter midler til særskilte driftsutgifter, som for eksempel prøveprosjekt for bedre tilgang til studielitteratur for studenter med funksjonsnedsettelser, et prosjekt om komplimenterende utdanning hovedsakelig for flyktninger ved OsloMet og kvalitetsfremmende arbeid med praksis i lærerutdanning.

  Den store reduksjonen i denne posten kommer fra flytting til andre kapitler og poster.

  Posten må også ses i sammenheng med kap. 275, post 70, siden disse midlene også kan benyttes under denne posten.

  Kommentar:

  NSOs vurdering av forslaget til denne posten er ok.

  Tilskot

  Departement KD
  Tema: Høyere Utdanning
  Programkategori: 07.60
  Kapittel: 275 – Tiltak for høgare utdanning og forskning
  Post: 70 – Tilskot
  2020 Beløp 97 304 000 Nominell
  endring i %
  Reell
  endring i %
  2019 Beløp 36 309 000
  + / - +60 995 000 167,99 161,96

  Forklaring:

  Denne posten er tilskudd til diverse tiltak i høyere utdanning og forskning. Noen av tiltakene som er foreslått er blant annet:

  • Scholars at Risk Norge: 0,7 mill. kroner
  • Universitets- og høgskolerådet for arbeidet i Nasjonalt råd for lærarutdanning med retningslinjer for lærarutdanningane: 2 mill. kroner
  • Universitets- og høgskolerådet for å styrke arbeidet med IKT-tryggleik, praksis og kvalitet i ingeniør- og teknologiutdanninga: 2 mill. kroner

  Den store økningen i denne posten kommer fra flytting av andre poster hit. Denne posten er flyttet fra kap. 281, post 70 i statsbudsjett for 2019. I tillegg er kap. 281, post 78 og store deler av kap. 287, post 71 lagt inn i denne posten. Denne må ses i sammenheng med kap. 275, post 21, siden disse midlene også kan benyttes under denne posten.

  Kommentar:

  NSOs vurdering av forslaget til denne posten er ok.