Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > Studentboliger og velferd

Studentboliger og velferd

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.06
Kapittel: 270 – Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
Post: 75 – Tilskudd til bygging av studentboliger
  Beløp  

Nominell endring i %

 

Reell endring i %

Forslag 2019 662 779 000
Vedtatt 2018 746 424 000
+/- -83 645 000 -11,21 % -13,74 %

        

Forklaring:

Regjeringen foreslår en bevilgning på 662,8 mill. kroner i 2019 som skal dekke forventet utbetaling til både nye og gamle tilsagn av studentboliger. Det tilsvarer tilskudd til 2 200 nye hybelenheter. Det er en nedgang i bevilgningsbehovet fra 2018 som følge av at engangsøkningen fra 2 200 til 2 500 tilsag i 2017 blir faset ut.

 

Regjeringen foreslår å føre videre det økede nivået på kostnadsrammene og tilskuddssatsene fra revidert budsjett for 2018 og justerer satsene i samsvar med forventet årlig prisvekst, det vil si 2,9 pst. For 2019. I 2019 vil kostnadsrammen dermed være 926 100 kroner i pressområder og 874 650 kroner utenfor pressområdene. Tilskuddssatsen vil i 2019 være 349 860 kroner i pressområdene og 298 410 kroner ellers. Justering av satsene med årlig prisvekst fremover vil sikre bedre samsvar mellom kostnadsrammene og kostnader til bygging

Kommentar:

NSO er veldig positive til at regjeringen har videreført nivået på kostandsrammen og tilskudssatsene fra revidert statsbudsjett. Vi ser de samme utfordringene som Regjeringen og er veldig fornøyde med at satsene er blitt justert med årlig prisvekst, og håper at vi kan sikre en slik justering I fremtiden. Dette vil også gjøre studentboligbyggingen mer forutsigbar for studentsamskipnadene.

 

NSO sitt krav om 3000 studentboliger I året går dessverre regjeringen lenger I fra. Regjeringen har så lenge de har hatt styringen gitt tilsagn på flere studentboliger, men gikk I fjor skuffende tilbake til nivået som ble foreslått I 2016. Det er fortsatt et stort behov for studentboliger I Norge, og I høst stod over 10 000 studenter I boligkø hos studentsamskipnadene. Vi utfordrer Stortinget til ikke å kalle tilsagnet på 2 500 studentboliger I 2017 for et engangstilfellet, men på et minstenivå vi må følge for å gi studenter trygge boliger. Her bør de finne rom for flere studentboliger I budsjettforhandlingene, slik det ble gjort I 2017. Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk tiltak.

Departement KD
Tema: Velferd
Programkategori: 07.60
Kapittel: 270 – Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studentar
Post: 74 – Tilskudd til velferdstilbud
2019 Beløp 89 600 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 88 044 000
+ / - 1 556 000 1,77 -1,13

Forklaring:

Som ledd i omorganiseringen av de sentraladministreative oppgavene i kunnskapssektoren er forvaltningen av tilskuddene overført til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Departementet foreslår derfor at midelene på denne posten, 89,6 mill. kroner, blir ført over fra kap. 270 post 74 til kap. 280 post 50 sammen med andre tilskuddsbevilgninger som DIKU får anssvar for å forvalte.

Kommentar:

Posten viser en nedgang I reell endring med -1,13 %. NSO er usikre på hvilke konsekvenser som vil komme av denne nedgangen.