Du er her: Student.no > Statsbudsjettet 2019 > Studiestøtte

Studiestøtte

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 50 – Avsetning til utdanningsstipend

2019 Beløp 7 167 192 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 7 056 077 000
+ / - 111 115 000 1,57 -1,32

Forklaring:

Hele basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån, og inntill 40 pst. Av basisstøtten kan bli konvertert fra lån til stipend når utdanningen er gjennomført. Regjeringen forslår at 25 % vil kunne bli konvertert slik som i dag, og at 15 % ikke vil kunne bli omgjort før studenten har fullført en grad. Bevilgningen på post 50 dekker avsetningen til et fond (konverteringsfondet) som Lånekassen trekker midkeler fra etter hvert som lån blir gjort om til stipend.

Dette vil koste omtrent 9,2 milliarder, men på grunn av tre faktorer bevilger regjeringen 7,1 milliarder. For det første blir utdanningsstipendet behovsprøvd mot inntekt og formue. For det andre vil en del av utdanningen det blir gitt støtte til, ikke bli bestått og derfor ikke gi rett til omgjøring. For det tredje vil en del av den høyere utdanningen det blir gitt støtte til ikke føre frem til en avlagt grad og dermed ikke gi rett til omgjøring på grunnlag av oppnådd grad jamfør forslaget i årets statsbudsjett.

Kommentar:

NSO stiller seg svært kritiske til regjeringens forslag om å endre i konverteringsordningen. I dag gis alt som lån, men inntil 40 % blir omgjort til stipend etter hvert som studentene får studiepoeng ved å stå på eksamen. Dette forslaget tar ikke de reelle utfordringene I studiehverdagen på alvor. Studentene ønsker å gjøre det bra I studietiden og med trusler om økt gjeld bidrar regjeringen til å mistenkeliggjøre studentenes innsats, snarere enn å skape gode, utfordrende og trygge utdanninger.

I september ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT) lagt frem. Den viser at mange studenter I økende grad sliter med press, psykiske plager og andre helseutfordrninger. NOKUTs studiebarometer viser år etter år at studentene er minst fornøyd med oppfølging og veiledning. Dette forslaget vil ikke heve kvaliteten på utdanningen eller sikrer trygge rammer I studietiden, men bidra til økt press på studentene. Regjeringen antar også å spare 250 millioner på forslaget, vi ser derfor en regjering som ikke gir et løft til studentene.

Utdanningsstøtteordningens formål er å bidra til å sikre like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. I følge rapporten “Analyse av utdanningsstøtteordningen” fra 2013, utført av Proba Samfunnsanalyse, bruker studenter fra høyere sosioøkonomiske grupper utdanningsstøtten I noe større grad enn studenter fra lavere sosioøkonomiske grupper. På grunn av dette mener NSO at forslaget er et brudd på utdanningsstøttens formål.

NSO ber derfor stortingsflertallet avvise dette forslaget fra regjeringen, og heller fokusere på å gi studentene et løft I studietiden. Utdanningsstøtten skal bidra til at alle studenter har like muligheter til utdanning, ikke hindre studenter.

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 01 – Driftsutgifter
2019 Beløp 392 941 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 394 448 000
+ / - -1 507 000 -0,38 -3,22

Forklaring:

Som følge av utfasingen av IKT-utviklingsmidler foreslår departementet å redusere bevilgningen på driftsbudsjettet til Lånekassem med 6,8 millioner. Størstedelen av redusksjonen er knyttet til at utgiftene til IKT-utvikling i forbindelse med den foreslåtte endringen i konverteringsordningen fra studieåret 2019-20 er beregnet til å bli en god del lavere i 2019 enn de var i 2018.

En mindre del av den foreslåtte reduksjonen er knyttet til utfasingen av ett- og toårig midler til IKT-utvikling som ble bevilget i 2018- og 2017-budsjettet i forbindelse med flere endringer i utdaninngsstøtteregelverket. Det gjelder blant annet innføringen av en ny gjeldsavskrivningsordning for grunnskolelærere i tiltakssona.

Kommentar:

Nedgangen skyldes avsluttende prosjekter og mindre utgifter enn først antatt til et annet prosjekt.

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 70 – Utdanningsstipend
2019 Beløp 2 983 362 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 2 957 714 000
+ / - 25 648 000 0,87 -2,01

Forklaring:

Bevilgingen på posten gjelder utstyrstipend, grunnstipend og bostipend til elever og lærliger i vanlig videregående opplæring, stipend til søkere i høyere utdanning m.m med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, og flytkningstipend, foreldrestipend, sykestipend og forsørgerstipend for alle grupper.

Kommentar:

Posten viser en nedgang I reell endring med -2,01 %. NSO er usikre på hvilke konsekvenser som vil komme av denne nedgangen. Etter gjennomgang av teksten I statsbudsjettet for 2019 kan vi ikke se hvor regjeringen forslår å bevilge mindre penger og må komme tilbake til denne posten.

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 71 – Andre stipend
2019 Beløp 742 493 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 721 272 000
+ / - 21 221 000 2,94 0,01

Forklaring:

Bevilgningen på posten gjelder ulike stipend til dekning av reiser, skolepenger og språkkurs i innland og utland. Posten er justert etter konsumprisindeksen og lønnsveksten.

Kommentar:

NSO ser ingen endringer I stønadene for studenter av konsekvens.

Departement KD
Tema: Studiestøtte
Programkategori: 07.80
Kapittel: 2410 – Statens lånekasse for utdanning
Post: 90 – Auka lån og rentegjeld
2019 Beløp 28 584 104 000 Nominell
endring i %
Reell
endring i %
2018 Beløp 27 191 396 000
+ / - 1 392 708 000 5,12 2,13

Forklaring:

Bevilgningen på posten dekker samlet nye utlån fra Lånekassen 2019, og beregna renter i løpet av året som ikke er betalte ved utgangen av året. Nye utlån til kunder samt omgjøring er beregnet til å utgjøre 27,8 mrd. Kroner, nettoutlån til utbetalte renter er beregnet til  å utgjøre om lag 0,8 mrd. Kroner. Den totale bevilgningen på posten blir da 28,6 mrd. Kroner i 2019

I statsbudsjettet 2019 foreslår regjeringen også å gjøre endringer på rentefritaket til deltidsstudenter som tar studier som en videreutdanning til tidligere utdanning. Hovedregelen er at lån i Lånekassen er rentefrie så lenge lånetakeren er under utdanning og tar imot støtte fra Lånekassen. Det er likevel slik at det blir regnet renter av gjeld som stammer fra en tidligere utdanning i de eksemplene der lånetakeren får støtte til en deltidsutdanningen. Frem til nå er det blitt gjort unntak dersom deltidsutdanningen har blitt regnet som en videreutdanning av den tidligere utdanningen. Departementet ønsker å likebehandle alle deltidsstudentar, og foreslår å avvikle denne praksisen, slik at det ved støtte til deltidsutdanning alltid vil bli rekna renter av eventuell gjeld frå tidlegare utdanning. Departementet foreslår å redusere løyvinga med 4,4 mill. kroner som følge av forslaget.

Kommentar:

NSO er positive til at studiestøtten blir justert med den forventede årlige prisveksten som er 1,8 pst, for undervisningsåret 2019-20. Videre forslår departementet at alle inntekts- og formuegrenser som blir brukt I forbindelse med behovsprøving av utdanningsstøtte, rentefritak og gjeldsettergiving, blir justert I samsvar med lønnsveksten I aktuelle år.

Regjeringen forslår å fortsette opptrappingen til elleve måneders studiestøtte med en uke til våren 2019, slik at studenter I undervisningsåret 2018-19 totalt vil få støtte for en periode på ti måneder og tre uker. Samanlignet med forrige undervisningsår vil disse studentene dermed få betalt ut drøyt 2 700 kroner mer i juni. Med dette følger regjeringen opp planen for gradvis innføring av en ekstra måned med studiestøtte som ble lagt frem våren 2016. Forslaget innebærer at bevilgningsbehovet øker med 164,6 mill. kroner. I tillegg kommer økt utlån på 496,9 mill. kroner.

NSO er kritiske til forslaget regjeringen har fremmet angående deltidsstudenter. Hovedregelen er, som departementet skriver, at lån i Lånekassen er rentefrie så lenge lånetakeren er under utdanning og tar i mot støtte fra Lånekassen. Det er politisk enighet om at etter og videreutdanning blir viktigere for samfunnet fremover. Er det riktig av regjeringen å gi de som skal i omstilling regningen for å heve kompetansen sin?

NSO mener at regjeringen burde løftet utdanningsstøtten slik at studentene får en sterkere kjøpekraft og ikke kun justering. Studiestøtten har i mange år blitt svakere og svakere, og regjeringen har de siste årene gitt studiestøtten et løft det var stort behov for. Opptrappingen til elleve måneder studiestøtte blekner litt når vi samtidig får kutt på andre deler av støtteordningen. I år er det innsparinger på stipend, tidligere har stortinget stemt igjennom kutt på reisestipend og rentepåslag. Det studentene trenger er økonomisk rom til å studere.