Du er her: Student.no > Pressemelding > Forsvar akademisk frihet i Tyrkia

20.07.2016 (oppdatert 24.07.2016)

Forsvar akademisk frihet i Tyrkia

Norsk studentorganisasjon (NSO) er ekstremt bekymret over reportasjene fra Tyrkia om undertrykkelse av høyere utdanning og akademisk frihet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 20/7-16


English below Norwegian text.


Et fritt akademia er essensielt for å opprettholde et fungerende og demokratisk samfunn. Spesielt i urolige tider er rollen til høyere utdanning avgjørende for å sikre et trygt rom for diskusjon og debatt om komplekse saker, sier Marianne K. Andenæs, leder i NSO.

I dagene etter kuppforsøket, har Tyrkias råd for høyere utdanning (YÖK) beordret oppsigelser av over 1.500 dekaner ved universiteter, tusenvis av ansatte i utdanningsministeriet ble sparket eller suspendert, akademikere i utlandet ble instruert å komme tilbake til Tyrkia, og nå har det blitt innført et reiseforbud for akademikere.

Vi vil uttrykke vår solidaritet med studenter og akademiker i Tyrkia og understreker vår åpenhet og tilgjengelighet til å hjelpe, sier Andenæs.

NSO stiller seg bak tidligere uttalelser fra den europeiske studentunion (ESU) den europeiske universitetsorganisasjon (EUA), og Scholars at Risk Network og krever at myndighetene i Tyrkia forsvare og beskytte akademisk frihet, universitets selvstendighet og frihet for akademikere og studenter å fortsette sine arbeid uten frykt for represalier.

Vi ber den norske regjeringen og utenriksdepartementet fremme norske studenters bekymringer og insister at Tyrkiske myndigheter respekter sin internasjonale og nasjonale juridiske forpliktelser og garantere sikkerheten til alle tilknyttet høyere utdanning i sitt land, avslutter Andenæs.

 

ENGLISH

Defend academic freedom in Turkey.

Press release from NSO – 20.07.16       

Norsk studentorganisasjon – the National Union of Students in Norway (NSO) is seriously troubled by emerging reports of suppression of the higher education sector in general and academic freedom in particular in Turkey.

“A free academia is essential to maintaining a well-functioning and democratic society. Particularly in troubled times the role of higher education in ensuring a safe space to discuss and debate complex themes and issues is vital,” said the president of NSO, Marianne K. Andenæs.

In the days after the attempted coup, Turkey’s Council for Higher Education (YÖK) ordered the resignations of over 1,500 university deans, thousands of administrators at the ministry for education were dismissed or suspended, academics overseas were ordered to return to Turkey, and now a travel ban on academics has been announced.

“We wish to express our solidarity with students and academics in Turkey and underline our openness and availability to help,” said Andenæs.

NSO adds its voice to earlier statements from the European Students’ Union (ESU), the European Universities Association (EUA) and the Scholars at Risk Network, and demand that the authorities in Turkey protect and defend academic freedom, institutional autonomy and freedom for Turkish students and academics to continue their work without fear of retribution.

“We call on the Norwegian government and the ministry for foreign affairs to represent the concerns of Norway’s students and to insist that Turkish authorities respect their international and national legal obligations and guarantee the safety and security of all connected to higher education in their country,” finished Andenæs.

Del dette