Du er her: Student.no > Pressemelding > Et skritt på veien, men ikke i mål med bedre lovverk for studenter

13.02.2020

Et skritt på veien, men ikke i mål med bedre lovverk for studenter

Aune-utvalget som har utredet ny universitets- og høyskolelov overleverte i dag sin offentlige utredning til statsråd Henrik Asheim. Universitets- og høyskoleloven regulerer blant annet universiteter og høyskolers samfunnsoppdrag, styring og organisering, gjennomføring av eksamen og studentenes rett til representasjon. For studenter i Norge er loven det som sikrer våre rettigheter og regulerer hvilke krav vi kan stille til universiteter og høyskoler. 

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 13/02-20

Ikke langt nok i styrking av studenters læringsmiljø
I sin gjennomgang av lovverket har Aune-utvalget anbefalt at lovverket knyttet til studenters læringsmiljø både oppdateres og samles i et eget kapittel. Utvalget viser blant annet til NSOs tidligere innspill om at det er på tide å modernisere lovens definisjon av læringsmiljø. Utvalget trekker frem at kravene som stilles til læringsmiljøet i dagens universitets- og høyskolelov fremstår som vage og utdaterte. For NSO har krav til læringsmiljø ved universiteter og høgskoler vært det viktigste området å forbedre i revideringen av loven. I dag er lovverket uklart på hvordan læringsmiljøet skal være, og det er vanskelig for studenter å vite hva de har krav på. En definisjon av studentenes læringsmiljø må inneholde krav til det fysiske, psykososiale, digitale, organisatoriske og pedagogiske læringsmiljø. 

– Det er positivt at utvalget er enig med oss i at dagens krav til læringsmiljø er for vage og utdaterte. Vi er derfor skuffet over at utvalget ikke selv har kommet med et ambisiøst lovforslag som gir en god definisjon av hva læringsmiljø er, eller hva studentene har krav på. Nå er det på tide at man ikke mister rettigheter når man går fra å være elev til å bli student, sier Felipe F. Garcia nestleder i Norsk studentorganisasjon.

Foreslår å se på opptakskravene til høyere utdanning
Videre har utvalget sett på opptakskravene til høyere utdanning. Med bakgrunn i analyser om sammenhengen mellom karakterer fra videregående opplæring og frafall i høyere utdanning foreslår utvalget i sin rapport at det er hensiktsmessig å se om endrede opptakskrav kan gi mindre frafall og bedre gjennomstrømning. NSO mener at det er for enkelt å vurdere omfanget av frafall kun basert på hvilket grunnlag studentene har med seg inn i høyere utdanning, og ikke også se på hva som skjer etter at studenten har startet på høyere utdanning. 

– For oss virker det som at utvalget helt ignorerer hva den faktiske undervisningen i høyere utdanning har å si for frafall og gjennomstrømning. Å tro at frafall skal løses gjennom endrede opptakskrav blir for snevert tenkt. Her trengs det heller mer forskning på hvordan undervisning, faglig veiledning og andre sider ved studiesituasjonen påvirker studentens gjennomføring, sier Garcia i Norsk studentorganisasjon. 

Opprettholder frihetsinnskrenkelse
Fra juni 2018 har det vært forbud mot heldekkende ansiktsplagg på universiteter og høyskoler. Utvalget som har gjennomgått UH-loven hadde en glimrende anledning til å fjerne bestemmelsen som begrenser menneskers rett til ytrings-, samvittighets- og trosfrihet. NSO er skuffet over flertallets vurdering av disse rettighetene.

– For NSO er det viktig at ansatte og studenter i høyere utdanning får ivaretatt sine grunnleggende friheter. Å innskrenke bruken av ansiktsdekkende plagg skal utelukkende skje av faglige grunner, ikke som et resultat av fremmedfrykt, sier Felipe F. Garcia i Norsk studentorganisasjon.

Del dette