Du er her: Student.no > NSO mener > Studentvelferd > Studenter med barn

Studenter med barn

Det må legges bedre til rette for studenter med barn.

Mange studenter er foreldre. NSO mener at disse skal ha samme mulighet til å ta høyere utdanning som alle andre. NSO jobber blant annet for å bedre permisjonsrettigheter, for at disse studentene skal få en bedre studiestøtte, og for å beholde og styrke studentbarnehagene.

Foreldrestipend og forsørgerstipend

Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker, i 3 uker før fødselen og 46 uker etter. Foreldrestipendet tilsvarer basisstøtten, og hele beløpet blir gitt som stipend. Har du rett til forsørgerstipend, blir stipendet større.

Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2002 eller senere. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet. Begge foreldre kan få forsørgerstipend samtidig. Forsørgerstipendet er behovsprøvd.

Studentbarnehage

JJSs-Beautiful-Mess-foto-Pink-Sherbet-Photography-CC-Flickr-300x199Studentbarnehagene driftes av studentsamskipnadene og er svært viktig for mange studenter. De skiller seg fra andre barnehager ved at de er tilpasset studentenes behov, med bla. utvidet åpningstid i eksamensperioder.

NSO mener at studentbarnehager skal kunne ha et fleksibelt opptak som ikke begrenser seg til spesielle tider på året.

NSO mener at studentbarnehagene skal motta øremerkede tilskudd fra Kunnskapsdepartementet i samme størrelse som offentlige barnehager.