Du er her: Student.no > NSO mener > Likestilling, inkludering og mangfold i høyere utdanning

Likestilling, inkludering og mangfold i høyere utdanning

NSO mener at alle skal ha lik tilgang til høyere utdanning, og at dette skal sikres gjennom målrettede tiltak, bred rekruttering og et inkluderende læringsmiljø.

Lik tilgang til høyere utdanning

Med lik tilgang mener vi at alle som er faglig kvalifisert skal ha tilgang til utdanning, uavhengig av etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn, sosial og sosioøkonomisk bakgrunn.

NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for en aktiv demokratisk deltagelse og samfunnsutvikling, og derfor skal studentmassen gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Vi mener det er utviklende og viktig at et bredt mangfold er representert i akademia.

NSO mener Norge skal ligge i verdenstoppen når det kommer til mangfold, inkludering og likestilling i høyere utdanning. Derfor er det viktig at man ser på hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre dette.

Rekruttering til høyere utdanning skal sikres gjennom

 • God rådgivning og veiledning i forkant av studiene med et fokus på å motarbeide sosioøkonomiske og kulturelle forskjeller i høyere utdanning.
 • En god forventningsavklaring mellom student og institusjon der man får god informasjon om hva som forventes før, under og etter endt studium
 • Spesielt fokus på rekruttering i de delene av befolkningen som er lavt representert i dagens akademia.
 • Å se på løsninger som kvotering og tilleggspoeng for å skape et mangfoldig og likestilt akademia
 • Å fokusere på viktigheten av kjønnsbalanse i studentmassen, og se på hvilke tiltak som kan sikre dette.

Under utdanningen skal det sikres at

 • Høyere utdanning er universelt utformet, og at tjenester og infrastruktur er lagt til rette for at alle skal ha tilgang.
 • Studentene opplever et inkluderende læringsmiljø gjennom hele studieløpet.
 • Alle studenter får tilstrekkelig rådgivning, oppfølging, veiledning og tilrettelegning.
 • Institusjonene har gode rutiner for håndtering og forebygging av mobbing, diskriminering og trakassering.
 • Det tas høyde for et mangfold innenfor både religion og kultur, og at studenter skal oppleve trygghet og respekt rundt sin bakgrunn.
 • Man har rett til å utøve sin tro og sitt livssyn.
 • Man jobber i mot et akademia som sikrer reproduksjon av og økning i sosiale forskjeller, men heller fremmer likhet og mangfold.
 • Studentene får tilstrekkelig med økonomisk støtte for å kunne fokusere på sine studier. Denne støtten skal være universell og sikre at studenter ikke er avhengige av privat støtte fra foresatte eller andre.
 • Studentenes rettigheter ivaretas gjennom gode rutiner og kvalitetssikringssystem ved institusjonene.
 • Man motarbeider frafall i høyere utdanning.
 • Studentene har muligheter for mobilitet i studietiden.

Arbeidslivet ved endt utdanning

 • Man må fokusere på bred tilsetting i høyere utdanning, og at man sikrer mangfoldet blant vitenskapelig tilsatte.
 • Man bør i høyere utdanning ha færre midlertidige ansettelse og øke antallet faste ansettelser.
 • Ansettelsesutvalg skal være representative når det kommer til kjønn og studentinvolvering.
 • Man skal se på tiltak for å aktivt motarbeide rekruttering til yrker med store homogene miljøer, og fokusere på en mangfoldet rekruttering til arbeidslivet.
 • Man skal jobbe for å øke statusen til spesifikke yrker slik at det kan sikre en bredere rekruttering.

For mer utdypende informasjon om vår politikk på feltet se Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform.