Maika Marie Godal Dam

Fag- og forskningspolitisk komite – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: maikam@rocketmail.com
Telefon: 41253051

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg har det siste året sittet som leder av fag- og forskningspolitisk komité ved Universitetet i Bergen og ønsker nå å jobbe med fag- og forskningspolitikk på nasjonalt nivå. Utdanningsinstitusjonenes fagpolitikk legger mye av grunnlaget for hvordan vi som studenter opplever at studiene er meningsfulle og relevante og bør derfor ha et særlig fokus blant oss studenter. Selv mener jeg at det er viktig at man tørr å tenke nytt, variert og annerledes om det faglige grunnlaget på universiteter og høyskoler, et perspektiv jeg vil ta med meg inn når jeg nå stiller til fag- og forskningskomiteen. Først og fremst er jeg opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge for et fleksibelt studieløp. Det spenner over alt fra hvilke tilbud man får om praktisk erfaring i løpet av studieløpet, muligheter for utveksling, muligheter for å velge eksamensformer og så mye mer. Dette er en utfordrende, men spennende oppgave. For meg vil det være et fokusområde hvordan man i alle ledd av det faglige tilbudet kan legge til rette for fleksibilitet og valgfrihet samtidig som man sikrer faglig kvalitet og tyngde. Målet må være at fleksibilitet skal styrke det faglige tilbudet og øke den faglige tyngden ikke omvendt. I tillegg må man anerkjenne at ulike utdannelser har ulike forutsetninger og mulighetsrom for å tilby fleksibilitet i studieløpet, som krever at man tenker ulikt fra utdannelse til utdannelse selv om målet er det samme. Å finne de gode løsningene for fleksible studieløp forutsetter god kontakt med de på bakkenivå. Dersom det skal være mulig å finne gode løsninger for eksempelvis praksis eller utveksling på de ulike utdannelsene, må man ha god dialog med de som faktisk kjenner studieløpet. Dette er noe jeg ønsker å ha fokus på som medlem av komiteen. For det andre er jeg opptatt av at vi som studenter samler oss rundt en grønn forskningspolitikk. vi må tenke grønt i all forskning, ikke bare i den forskningen der det er åpenbart. Som studenter har vi også et ansvar for at den kunnskapen som utvikles på våre utdanningsinstitusjoner, for å løse samfunnets utfordringer, er bærekraftig, miljøvenlig og fremtidsrettet. NSOs forskningspolitiske profil må ha et presist og tydelig grønt fokus, og vise utdanningsinstitusjonene klart hva studentbevegelsen prioritering er. Mange universiteter er godt på vei, men det er fremdeles store skritt som gjenstår. Å utvikle en grønnere forskningspolitisk plattform krever mye arbeid som jeg mener fag- og forskningskomiteen bør prioritere. Jeg har vært i mange ulike organisasjoner i ulke stillinger, noe jeg mener er min største styrke erfaringsmessig. Jeg har tidligere erfaring fra styrer og ledergrupper i diverse interesseorganisasjoner, politiske partiorganisasjoner, høringsorganer og representative råd og organisasjoner på både lokalt, sentralt og nasjonalt nivå. Med min varierte erfaring håper jeg å kunne bidra inn i komiteen med ulike måter å jobbe på og løse utfordringer på. Det siste året har jeg først og fremst erfaring fra Studentparlamentet ved UiB og som leder av Nominasjonsutvalget for Studentenes Fredspris. Jeg er svært motivert for å sitte i fag-og forskningspolitisk komite og jobbe med viktige studentpolitiske temaer og håper dere vil vurdere meg som medlem av fag- og forskningspolitisk komite i Norsk studentorganisasjon.