Du er her: Student.no > Nyheter > Vil du være med å styre NSO det neste året? – Still til valg!

21.03.2015 (oppdatert 27.03.2015)

Vil du være med å styre NSO det neste året? – Still til valg!

Landsmøtet skal om få uker gjøre viktige valg for organisasjonen, nye mennesker skal velges inn i sentrale posisjoner som skal styre NSO fra 1. juli.

”Det er nå muligheten er her – grip sjansen til å være med å styre NSO det kommende året”

Ledelsen og arbeidsutvalget – de politisk valgte som arbeider for norske studenter på heltid skal skiftes ut. Sentralstyret med 13 plasser skal velges for første gang i NSOs historie, fordi organisasjonen går over til sentralstyremodell fra sommeren 2015. Valgprosessen er allerede godt i gang, og fristen for å stille til valg for å bli vurdert av Valgkomiteen(VK) til disse vervene er tirsdag 24. mars kl 23:59. Kandidatskjema leveres direkte til  VK via dette skjemaet

Prosessen frem til Landsmøte for kandidatene som stiller kan du lese mer om.

”Det trengs fortsatt flere kandidater, på tide å komme seg ned fra gjerdet og stille til valg eller oppfordre andre dyktige folk til å gjøre det”

Landsmøte skal også velge ledere og medlemmer til NSOs politiske og organisatoriske komiteer, fristene for å stille til disse er nærmere Landsmøte (13. april for de VK skal innstille på), men det er aldri for tidlig å bestemme seg til å stille til valg.

Det finnes mange dyktige folk i NSO, vi i VK håper alle tar et aktivt valg og kjenner på ansvaret for å drive organisasjonen videre og stiller til valg

Alle verv i NSO har funksjonstid i et år, fra 1. Juli til 31. Juni, med unntak av medlemmer av Kontrollkomiteen som har funksjonstid på to år.

Arbeidsutvalget:
Seks personer som er politisk valgt av Landsmøte for å jobbe for norske studenter på fulltid i Oslo, de er i permisjon fra sine studier og er lønnet/honrert. Består av leder, nestleder,  velferd- og likestillingsansvarlig, internasjonalt ansvarlig to fagpolitiske ansvarlige. Arbeidsutvalget har ansvar for å utføre den politikken Landsmøte og Sentralstyret vedtar. Dette betyr politisk påvirkningsarbeid på mange plan, representasjon i forskjellige arbeidsgrupper og organer på nasjonalt nivå, deltagelse på konferanser, oppfølging og kursing av studenttillitsvalge rundt om i medlemslagene, forbredelser til sentralstyremøter og konferanser som NSO arrangerer, og mye mye mer.

Sentralstyret:
Fra 1. Juli 2015 skal et nytt sentralstyre bestående av 13 medlemmer erstatte dagens landsstyre med over 40 medlemmer. Sentralstyret er styringsorganet som har ansvaret mellom hvert Landsmøte. De skal møtes noe oftere enn Landsstyret har gjort (det har vært fem landsstyremøter i året), og være mer delaktige i politikkutformingen og kontakt med medlemslagene. Sentralstyret som velges på Landsmøte 5 i april vil ha en unik mulighet til å forme hvordan dette arbeidet skal utføres i praksis. Det forventes av vervet skal være mulig å inneha ved siden av heltidsstudier, og vervet er ikke honorert. Man ser for seg av sentralstyret skal møtes i hovedsak i Oslo, hvor det vil være både dagsmøter og noen helgemøter.

Politiske komiteer:
Det er tre faste politiske komiteer i NSO. Fag- og forksninspolitisk komite (FFPK), internasjonal komite (IK) og velferds- og likestillingspolitsk komite (VLPK). De består av fire medlemmer og en leder hver. De møtes til omlag fem arbeidshelger gjennom sin periode, og arbeider ut fra et mandat gitt av Landsstyre/Sentrastyret, og bidrar aktivt med politikkutforming innen sine fagområder.  Det er også vanlig at de er med og bidrar på NSOs politiske konferanser.

Hvert tredje år velges også en egen prinsippprigramkomite på Landsmøte, bestående av en leder og fire medlememmer. De har ansvar for å lage et nytt forslag til NSOs øverste politikse  styringsdokument – prinsipprogrammet – som skal vedtas på Landsmøte året etter komiteen er valgt.

Org. komiteer:
NSOs organisatoriske komiteer er Kontrollkomiteen og Valgkomiteen.

Kontrollkomiteen (KK):
Fire medlemmer, der to velges hvert år. Kontrollkomiteen er kontrollerende organ for hele organisasjonen, og oppfyller denne oppgaven ved å være tilstede på landsmøtet, sentralstyremøter, og ved å gjennomgå sakspapirer og protokoller fra arbeidsutvalgets møter.

Kontrollkomiteen skal være tilgjengelig for arbeidsutvalget, sentralstyret, sekretariatet, komiteer og medlemslag, og skal bistå alle deler av organisasjonen i saker som omhandler tolkning av vedtekter og retningslinjer, samt øvrige saker innenfor komiteens ansvarsområde. Arbeidsbelastningen til KK er tidvis stor.

Valgkomiteen:
En leder og fire medlemmer. De har ansvar for å vurdere og innstille på kandidater som stiller til valg internt i organisasjonen, på de verv vedtektene krever det. De er med på stort sett alle NSOs arrangemeneter. Arbeidsbelastningen til VK er stor i forkant av hvert Landsmøte.

LM-logo nett

Del dette