Du er her: Student.no > Nyheter > Valgkomiteens innstilling til AU og sentralstyre i NSO 2015/16

13.04.2015 (oppdatert 14.04.2015)

Valgkomiteens innstilling til AU og sentralstyre i NSO 2015/16

Her finner du valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2015/16 og sentralstyre i NSO 2015/16

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg 2015/16


Valgkomiteens innstilling: NSOs sentralstyre 2015/16

 Valgkomiteens innstilling og begrunnelse: AU 2015/16

Leder: Therese Eia Lerøen – Innstilt med dissens
Therese er i dag fagpolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget til NSO, har sittet to perioder i NSOs landsstyre, og er utdannet førskolelærer.

Therese ønsker å løfte de studentpolitiske sakene som studentene møter i hverdagen. Valgkomiteen oppfatter Therese som uredd og en god relasjonsbygger. Hun har en god forståelse for den politiske situasjonen og gode refleksjoner om NSOs politikk for det kommende året. Therese er en motivator med et energisk og vinnende vesen. Hun evner også å tenke utenfor boksen. Valgkomiteen mener Therese vil være en leder som kan løfte NSO på en ny og spennende måte, og sette agendaen for kunnskapsdebattene det kommende året.

Leder: Tommy Aarethun – Mindretallets dissens
Tommy er i dag leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, var nestleder i studentparlamentet ved UiB i fjor, sitter i NSOs landsstyre og har en bachelorgrad i sammenliknende politikk.

Valgkomiteen oppfatter Tommy som en tydelig og trygg leder. Han har en grundig forståelse av studentpolitikken og er en dyktig politisk strateg. Tommy har klare tanker om medlemslagsoppfølging og vil være en samlende leder for organisasjonen.

Nestleder: Synne Grønvold- Enstemmig innstilt
Synne er i dag leder av studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, hun lang fartstid som lokal tillitsvalgt på alle nivå og er utdannet ergoterapeut.

Synne viser forståelse for og reflekterer godt rundt NSO som helhet, både det interne og det eksterne arbeidet. Hun har blikk for detaljer og klare tanker om fusjonsprosessene som medlemslagene skal inn i og NSOs rolle i disse. Komiteen opplever Synne som samlende og inkluderende, samtidig som hun er en konfliktløser. Synne utfyller leder og resten av AU på en meget god måte.

Velferds- og likestillingsansvarlig: Jørgen  Andersen – Enstemmig innstilt
Jørgen sitter i dag i Arbeidsutvalget til studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har en bachelorgrad i utviklingsstudier.

Jørgen har imponert valgkomiteen med sine gode og gjennomtenkte refleksjoner rundt vervets ulike fagområder. Vi mener også Jørgen vil tilføre AU en faglig bredde på studenters psykiske helse, det sosiale aspektet ved studenttilværelsen og studentmobilitet. Dette gir spennende kompetanse inn i rollen som velferds- og likestillingsansvarlig.  Jørgen er reflektert og en god lagspiller. Han evner også å holde roen når andre kan bli litt revet med.

Internasjonalt ansvarlig: Helge Schwitters – Enstemmig innstilt
Helge innehar i dag vervet som Internasjonalt ansvarlig i NSO. Han har en bachelor i statsvitenskap og bakgrunn fra universitetsstyret og studentparlamentets arbeidsutvalget ved Universitetet i Oslo, samt studentmedia.

Helge er meget kompetent og sitter på mye fagkunnskap. Han har gode tanker og refleksjoner rundt internasjonalt ansvarlig sine arbeidsoppgaver det kommende året. Komiteen opplever at Helge har skjøttet sitt verv godt i år. Han har et klart syn på hvordan han vil videreutvikle både sitt verv og sine områder det kommende året. Vi tror Helge vil fungere som et sosialt lim innad i AU, samtidig en som han er en god stemme for organisasjonen utenfor Norge.

Fagpolitisk ansvarlig Nina Tollehaug – innstilt
Nina sitter i dag i NSOs Fag- og forskningspolitiske komité og Landsstyret. Hun er lokaltillitsvalgt på Høgskolen i Sør-Trøndelag og fullfører våren 2015 en bachelor i sykepleie.

Nina er entusiastisk og har et brennende engasjement som overbeviser. Hun er initiativrik og jobber målrettet og nøyaktig. Nina skiller seg særlig ut på kombinasjonen høgskolebakgrunn og inngående forskningskompetanse. Hun tørr å utfordre, er omgjengelig og lærevillig

Fagpolitisk ansvarlig: Susann Strømsvåg – innstilt med dissens
Susann sitter i dag i arbeidsutvalget til studentparlamentet ved Universitetet i Bergen samt i NSOs landsstyre. Hun har en Bachelor i samfunnsøkonomi fra UiB.

Susann er prosessorientert, grundig og utfyller resten av AU godt. Hun har en bred fagpolitisk kompetanse og evner å finne samlende løsninger der det er mange perspektiv å ta hensyn til. Valgkomiteen mener Susann vil bidra positivt inn i et arbeidsutvalg som en hardtarbeidende og grundig fagperson, og at hun og Nina utfyller hverandre godt i fagteamet.

Fagpolitisk ansvarlig: Amanda Schei – mindretallets dissens:
Amanda har en Bachelorgrad i statsvitenskap og bred erfaring som lokaltillitsvalgt, blant annet fra arbeidsutvalget til studentparlamentet ved UiO.

Amanda har et genuint ønske om å bidra til hele organisasjonen. Hun er i trygg i rollen som tillitsvalgt, og svært sterk faglig. I tillegg har hun kompetanse på likestilling og politisk erfaring for øvrig. Amanda er en stødig, trygg og god lagspiller.

Innstilt til NSOs sentralstyre for 2015/2016:

 • Marianne Andenæs – Universitetet i Oslo
 • Ine Sophie Atterås – BI
 • Mats Beldo – Universitetet i Tromsø  
 • Fredrik Bødtker – Høgskolen i Bergen  
 • Vilde Coward – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet  
 • Bjørn Dinesen – Høgskolen i Narvik
 • Anine Klepp – Universitetet i Stavanger  
 • Michael Melbye – Høgskolen i Telemark
 • Kine Nossen – Høgskolen i Oslo og Akerhus  
 • Sondre Jahr Nygaard – Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet
 • Henrik Sveinsson – Universitetet i Oslo  
 • Johanne Vaagland – Universitetet i Bergen
 • Marte Øien – Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Valgkomiteen har i år bestått av leder Tuva Aune Wettland, Axel Hvistendahl Nerdrum, Jonas Ohlgren Østvik, Bjørn-Åge Nilsen og Gina Helstad.

Vårt mandat gitt av vedtektene:

 • Valgkomiteen skal innstille på personvalg til leder av Norsk studentorganisasjon, og et helhetlig forslag til arbeidsutvalg. Landsmøte velger sentralstyre etter innstilling fra valgkomiteen.
 • Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes kompetanse og egnethet, og i innstillingen på en hensiktsmessig måte få gitt forsamlingen en innsikt i innstillingen som er gjort.
 • Valgkomiteen skal ta hensyn til geografisk spredning hos kandidatene. Alle formelle organ i NSO skal tilstrebe å ha kjønnsmessig lik representasjon.

Valgprosessen

Valgkomiteen for 14/15 ble valgt på LM4. Vår første samling var overlappende med avtroppende valgkomite under LS5 i fjor.

I fjor utvidet VK vurderingsformene ved å benytte seg av referanser og skriftlige oppgaver i tillegg til intervjuer av AU-medlemmer, samt media-case til lederkandidatene. Dette har vi videreført med noen endringer. Våre endringer baserer seg på vurderingsformer til sentralstyret, ønske om å gjøre prosessen mer behagelig for kandidatene, samt senke terskelen for å stille til valg i NSO.

Under høstkonferansen hadde vi et møte med IIlan Dehli Villanger, tidligere hodejeger og nå rådgiver i ForVei-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Dette for å lære oss å føre effektive intervjuer hvor ønsket informasjonen kommer frem, uten å grille kandidatene. Flere i organisasjonen opplevde valg i NSO som utmattende og stressende. Vi har forsøkt å minke stresset på kandidatene. Den største endringen er flytting av frist for vurdering og tidspunkt for intervju og presentasjon av innstilling. Kandidatene har i den gamle modellen hatt kort tid til evaluere om de vil opprettholde sitt kandidatur.

Gjennom året har valgkomiteen deltatt på de fleste av NSOs møter og konferanser. På disse har vi prioritert å snakke med flest mulig deltakere og representanter. Etter bestilling fra NSOs landsstyremøte 5 13/14 har kjønnsbalanse og kjønnsperspektivet vært viktig i vårt arbeid. Kommunikasjon med organisasjonen har skjedd gjennom innledninger på konferanser og møter, samt blogginnlegg på student.no.

Uka før påske mottok kandidatene skriftlige oppgaver fra oss. Fra tirsdag 7. april har VK gjennomført intervjuer av kandidater til AU, og gjort grundige referansesjekker til kandidatene til både AU og SST. Fredag 10. april gjennomførte vi i samarbeid med et kommunikasjonsbyrå medietrening for lederkandidatene.

Helga 10.-12. april har blitt brukt til interne drøftinger i komiteen. Gjennom vurderingene har vi kommet frem til en helhet med utgangpunkt i mandatet vårt. Vi har vektlagt at kandidatene må utfylle hverandre både når det gjelder faglig og personlig egnethet. Innstillingen består derfor av de kandidatene valgkomiteen gjennom prosessen har funnet å være mest egnet og som samlet sett tilfører organisasjonen den kompetansen som trengs. Valgkomiteen ser for seg en organisasjon som utfordrer. Et NSO som konkretiserer egen politikk, bygger videre på forholdet til sittende Storting og legger grunnlaget for store gjennomslag i årene som kommer. En organisasjon med forståelse for hva endringene i sektoren innebærer for medlemslagene og gir tilstrekkelig støtte til de medlemslag som trenger det.

Valgkomiteen ønsker å presisere at vi gjennom prosessene har blitt presentert for mange gode kandidater, og at organisasjonen skal være stolt over å ha fremmet så mange kompetente mennesker. Det har vært utfordrende og spennende for valgkomiteen, og gjort vår jobb vanskelig samtidig som det har skjerpet oss.

Kandidatene ble søndag informert om de er innstilt eller ikke, men får først nå innsikt i den helhetlige innstillingen.

Valgkomiteen har til leder og AU brukt følgende måter og innstille på:

 • Enstemmig innstilt – alle i komiteen er enige om at dette er den beste kandidaten
 • Innstilt – foretrukne kandidaten av flertallet i komiteen, og ingen har valgt å ta ut dissens
 • Innstilt med dissens – kandidaten er foretrukket av flertallet i komiteen, men mindretallet mener en annen kandidat er så god at man ønsker å fremme dissens
 • Mindretallets dissens – foretrukne kandidaten av mindretallet i komiteen

 

Sentralstyret

Sentralstyret er Norsk studentorganisasjons øverste organ mellom landsmøtene og skal ha det overordnede ansvaret for Norsk studentorganisasjon i overensstemmelse med vedtak fattet av landsmøtet. Sentralstyreperioden skal sammenfalle med arbeidsutvalgets valgperiode.

Vedtektene sier følgende om sammensettingen til sentralstyret:
Landsmøtet velger sentralstyrets representanter med prioriterte varaer tilsvarende antall plasser i, blant kandidater fra medlemslagene etter innstilling fra valgkomitéen. Det velges 13 representanter uavhengig av institusjon. Det skal være minst én representant fra en institusjon som fyller én av følgende kategorier:

 • Universiteter
 • Offentlige høgskoler
 • Private høgskoler
 • Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
 • Region Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal Hedmark, Oppland) Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
 • Region Oslofjord (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark)

Innstillingen oppfyller de krav vedtektene setter for sammensettingen.
Valgkomiteen ser med glede at det var flere kandidater fra hver av kategoriene, men kunne ønske flere kandidater generelt og spesielt flere fra institusjoner ved de mindre studiestedene.

Valgkomiteen har innstilt de kandidatene som sammen utgjør den beste helheten som sentralstyre og som i best mulig grad utfyller arbeidsutvalget. Innstillingen vektlegger en helhet med bred representasjon fra hele organisasjonen når det gjelder faglig, politisk og organisatorisk kompetanse og institusjonstilhørighet. Helheten består av kandidater med ulik fartstid og erfaring både fra sentralt og lokalt tillitsvalgtarbeid. Kandidatenes blandende erfaring er viktig for å sikre høy kompetanse her og nå, samt å ruste organisasjonen for fremtiden.

Det har også vært viktig for valgkomiteen at sentralstyret opplever at de svarer til landsmøtet.

 

Del dette