Du er her: Student.no > Nyheter > Studentombud er ingen trussel mot institusjonenes autonomi

31.05.2017

Studentombud er ingen trussel mot institusjonenes autonomi

Faksimile: stortinget.no
Faksimile: stortinget.no

Innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF) på stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning ble lagt frem tirsdag 30. mai. I innstillingen fra KUF går et flertall av komiteens medlemmer inn for å lovfeste retten til studentombud. NSO er fornøyd med at flertallet i komiteen ser viktigheten av å sikre studentenes rettsikkerhet.

Studentombud

Flertallet i KUF-komiteen (AP, KrF, SP, SV) har foreslått følgende: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til lovendring som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å etablere et studentombud, enten alene eller i samarbeid med andre institusjoner.» Dette er i tråd med de innspillene vi i NSO har kommet med både til departementet underveis i arbeidet med meldingen, samt på høring i Stortinget.

Flertallet bemerker blant annet:

«Et studentombud er en uavhengig aktør med juridisk kompetanse som kan gi studentene juridisk rådgivning og bistand, og som kan følge opp saker som angår studenters rettigheter og plikter i studiehverdagen. Flertallet vil presisere studentombudenes uavhengighet, og at ombudene har den kompetansen som det er behov for.»

NSO vil applaudere Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å ha støttet NSO i denne viktige kampen.

Vi merker oss at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre argumenterer mot forslaget med bakgrunn i institusjonenes autonomi, og at de mener at det skal være opp til hver enkelt institusjon å selv velge om de vil ha studentombud. Disse partiene mener at institusjonenes autonomi også gjelder i spørsmål om hvordan tilbud til studentene organiseres. NSO er uenige i denne tolkningen av institusjonenes autonomi. Institusjonell autonomi handler for NSO om frihet til utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag, samt innholdet i undervisning og forskning. Studentombud faller ikke inn under noen av disse kategoriene. Vi viser videre til høring på Stortinget 15.03.17, hvor styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Vidar Haanes[i], på vegne av universitetene og høyskolene uttalte følgende:

«Vi deler tanken om et studentombud, men formuleringen i en eventuell lovtekst må være sånn at den også åpner opp for at mindre institusjoner kan gjøre dette i samarbeid, eller kanskje aller helst at det skal sikres at studenter ved alle institusjoner kan få en uavhengig behandling av sin sak ved institusjonen. Det tror jeg nok kanskje at våre medlemmer alt i alt vil være mest fornøyd med.»

NSO oppfordrer derfor Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre til å revurdere saken, da lovfestingen av studentombudet ikke er en trussel mot institusjonenes autonomi.

I tillegg til forslaget om studentombud er komiteens forslag på andre temaer også interessante.

Mentorordning – oppfølging og veiledning

NSO har i arbeidet med kvalitetsmeldingen spilt inn at det skal innføres en faglig mentorordning, som går ut på at studenter skal tildeles en faglig mentor ved studiestart som er en personlig kontaktperson for veiledning og studievalg underveis. Undersøkelser viser at oppfølging og veiledning har en positiv effekt på progresjon og frafall.

NSO ønsker å berømme Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet for å ha levert forslag om å innføre en slik ordning.

Venstre og Sosialistisk Venstreparti har foreslått følgende: «Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å gi alle studenter i høyere utdanning rett til en faglig veileder som følger dem gjennom studieløpet». Arbeiderpartiet har foreslått følgende: «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man trinnvis kan innføre en mentorordning i høyere utdanning».

Hele KUF-komiteen viser selv til Studiebarometeret og studentenes tilbakemeldinger om misnøye med oppfølging, flere individuelle tilbakemeldinger og en større plass i fagmiljøet når det kommer til innvirkning på egen studiehverdag. De trekker også frem at studentoppfølging er en sentral del av utdanningskvaliteten som det trengs å gjøres noe med.

NSO skulle derfor ønsket at flere partier har foreslått konkrete tiltak for mer oppfølging og veiledning til studentene.

Levekårsundersøkelse

Levekårsundersøkelsene har blitt gjennomført av Kunnskapsdepartementet og gir en generell oversikt over studentenes studieforhold, helse, boligsituasjon, familieliv, fritidsvaner, økonomi og arbeidsforhold. Undersøkelsen ble gjennomført sist i 2010. NSO har lenge argumentert for at datagrunnlaget fra 2010 er utdatert, og at det må gjennomføres en ny undersøkelse for å få oppdaterte tall på studentenes livssituasjon, for å vurdere gjeldende og fremtidige tiltak som blant annet angår studentenes økonomi. Regjeringen har i flere år avvist å gjennomføre en ny undersøkelse.

NSO er derfor svært fornøyd med at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre har foreslått å gjennomføre en ny Levekårsundersøkelse.

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet er og skal være et grunnleggende prinsipp for norsk høyere utdanning. Høyere utdanning i Norge er gratis og åpen og tilgjengelig for alle. Dette er viktig for å skape et inkluderende og kunnskapsrikt samfunn hvor alle har like muligheter til å delta. Det er fint at Sosialistisk Venstreparti og Venstre løfter viktigheten av nettopp gratisprinsippet. Vi legger med glede merke til at Venstre understreker at skolepenger ikke skal innføres i Norge – heller ikke for internasjonale studenter.

[i] Kommentar fra Vidar Haanes i Stortingets høring onsdag 15.03.17  her (Tidspunkt: ca 23:50)

Del dette