Du er her: Student.no > Nyheter > Studentkravet 2018

12.01.2017 (oppdatert 11.10.2017)

Studentkravet 2018

Utviklingen av studiestøtte sammenliknet med grunnbeløpet i folketrygden (G).
Utviklingen av studiestøtte sammenliknet med grunnbeløpet i folketrygden (G).

Sentralstyret har vedtatt NSOs prioriteringer for statsbudsjettet 2018. Studentenes krav er fortsatt å bedre studentøkonomien gjennom økt studiestøtte og flere studentboliger.

Studentkravet 2018:

  • Studiefinansieringen skal økes og knyttes til 1,5 G, og fordeles over 11 måneder.
  • Det skal gis tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene, med mål om 20 prosent nasjonal dekningsgrad.

Lik rett til å delta i utdanningen

På kontaktkonferansen 2016 presenterte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fem punkter han mener bør være en del av kvalitetsforståelsen i høyere utdanning. Heriblant er høye ambisjoner på studentenes vegne, aktiviserende og varierte læringsformer og at studentene må integreres i det akademiske fellesskapet. Norske studenter har høye ambisjoner både på egne vegne og for norsk høyere utdanning. Derfor mener NSO det er så viktig at studentene har mulighet til å møte de kravene som stilles til dem og som vi stiller til oss selv.

Vi ønsker å være aktive deltakere i undervisningen og i det akademiske fellesskapet og det krever innsats og tilstedeværelse. Deltidsjobb er og vil være en naturlig del av de alle fleste studenters hverdag enten dette er gjennom hele studieåret eller konsentrert i ferier. Det er ikke negativt i seg selv, men kan være utfordrende dersom en ser det nødvendig å jobbe så mye ved siden av at det går ut over mulighetene til å delta fullt ut i undervisning og i det akademiske miljøet.

En trygg, tilstrekkelig og forutsigbar studentøkonomi er nødvendig for å sikre den kvaliteten vi ønsker oss i norsk høyere utdanning. Mange studenter er avhengige av hjelp hjemmefra for å kunne bruke tiden sin på studier. Vi må ha en studiefinansiering som sikrer at sosial bakgrunn ikke bestemmer om du lykkes eller ikke. Lik rett til utdanning må også inkludere muligheten til å delta.

Studiestøtte

NSO er veldig glad for at stortinget nå går inn for en opptrapping til 11 måneders studiestøtte. I tillegg mener vi at det er nødvendig at støttens omfang økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for at studiestøttens nivå skal være tilstrekkelig. Når vi også krever at studiestøtten skal knyttes til G er dette for å sikre forutsigbarhet over tid. Det skal være en selvfølge at studentene er med på den samme velstandsutviklingen som samfunnet for øvrig. Statsbudsjettet for 2018 skal vedtas av et nytt storting og det er viktig for NSO at opptrappingen til 11 måneders studiestøtte har den samme forankringen her og at denne viktige styrkingen av studenters økonomi opprettholdes også i en ny stortingsperiode.

Studentboliger

Det er viktig med gode trygge og boforhold. Mange studenter flytter til et nytt sted, kanskje for første gang, for å studere. Studentsamskipnadenes boliger er ikke bare viktig for studentøkonomien, men er et av de fremste velferdstilbudene for studenter i Norge.

Det har vært historisk høye tildelinger til studentboligbygging de seneste årene. Allikevel manglet det i 2016 over 13 000 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %. Ved noen studiesteder vil behovet for studentboliger være større enn dette fordi det er få eller dyre leieboliger tilgjengelig.

Del dette