Du er her: Student.no > Nyheter > Studentene med klare forventninger til regjeringen

06.02.2020

Studentene med klare forventninger til regjeringen

Regjeringens budsjettkonferanse er nå rett rundt hjørnet og studentene har klare forventninger til statsrådene som skal legge rammene for statsbudsjettet for 2021. Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak fra 2013 om å øke studiestøtten i lengde, nå gjenstår det å øke den i omfang.

– Statsråd Henrik Asheim har tidligere uttalt at han er enig i at studiestøtten må økes. Vi forventer at statsråden går inn regjeringens budsjettkonferanse og fighter for å trappe opp studiestøtten fremover, sier leder av NSO, Marte Øien.

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2021:

  1. Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
  2. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger. I forbindelse med statsbudsjettet må det åpnes opp for å gi tilskudd til rehabilitering av studentboliger. 
  3. Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 

– Slik vi ser samfunnet utvikle seg er det viktigere enn noen gang å satse på kunnskapssamfunnet. En avgjørende faktor å lykkes med dette er å investere i høyere utdanning og studenter. Studentene er klare for å ta sin del av ansvaret, men dere må gi oss rammevilkårene for å lykkes, sier Marte Øien. 

#studentkravet 2021

NSOs krav er at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). 

Det er Stortinget som bestemmer hvor mye studiestøtte studenter skal ha anledning til å motta gjennom statens lånekasse for utdanning. Vi mener at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden slik at den justeres årlig i tråd med grunnbeløpet. I dag må studentene kjempe hvert år for at studiestøtten skal holde tritt med den generelle prisstigningen i samfunnet. Det vi har opplevd er nettopp at manglende justeringer over tid har medført et større etterslep som nå må tas igjen. 

Stortinget vedtok i 2013 at studiestøtten skal økes i både lengde og omfang. Regjeringen har gjennom statsbudsjettet for 2020 fullført opptrappingsplanen til 11 måneders studiestøtte som gjør at studenter fra i år av får fullfinansiert studiestøtte i alle månedene vi studerer. Dette har helt klart bidratt til å bedre studentøkonomien. Likevel er det langt igjen til nivået studiestøtten bør ligge på for at studenter skal kunne fokusere på studiene, fremfor deltidsjobben. I dag må studenter jobbe mye ved siden av studiene for å få økonomien til å strekke til, noe som går utover studenters faglige prestasjoner på studiet. I dag er det to grupper studenter som er svært ulikt stilt; de som har foreldre som kan hjelpe dem i en krevende økonomisk hverdag, og de som ikke har det. Dette resulterer i at det dessverre ikke er alle som har den samme muligheten til å ta høyere utdanning. Derfor krever NSO at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 

NSOs krav er at det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger. I forbindelse med statsbudsjettet må det åpnes opp for å gi tilskudd til rehabilitering av studentboliger. 

Bolig utgjør en stor utgiftspost for studentene og bygging av rimelige boliger som er tilpasset studenter er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. NSOs overordnede mål er at 1 av 5 studenter skal kunne bo i studentbolig. Skal vi oppnå en nasjonal dekningsgrad på 20 % studentboliger er vi avhengig av å bygge nye, samtidig som vi ivaretar den boligporteføljen som allerede eksisterer. I 2019 manglet vi 14351 studentboliger for å nå dette målet. Regjeringen har hatt en historisk god satsing på studentboliger, men på grunn av det økende antall studenter har vi likevel ikke sett noen stor forandring i dekningsgraden, som i 2019 var på 14,52 prosent. 

Dagens lovverk åpner ikke opp for at staten skal kunne gi tilskudd til rehabilitering av studentboliger. Konsekvensen av dette er at studentsamskipnadene tar hele regningen for rehabiliteringen, noe som medfører en betydelig økt husleie for studentene. NSO mener derfor det er viktig at regelverket endres slik at det kan gis tilskudd til rehabilitering av studentboliger for å fortsatt sikre trygge og rimelige studentboliger for studenter. 

NSOs krav er at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng. 

I 2019 ble det gjort en endring i konverteringsordningen fra lån til stipend som gjør at kun 25 prosent av studielånet blir omgjort til stipend ved studiepoengproduksjon og de resterende 15 prosent ved avlagt grad. Dagens konverteringsordning gjør at studenter som bytter studie, tar årsstudium, er under etter- og videreutdanning, eller som av ulike årsaker faller fra studieløpet, sitter igjen med mer gjeld. Vi mener det skal være en todelt støtteordning der minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend etter hvert som studenter avlegger studiepoeng.

Del dette