Du er her: Student.no > Nyheter > Studentene krever bedre studentøkonomi

05.03.2019

Studentene krever bedre studentøkonomi

Regjeringens budsjettkonferanse nærmer seg og studentene har en klar beskjed til statsrådene som skal legge rammene for statsbudsjettet for 2020. Studentøkonomien må bedres. Det er duket for siste etappe av opptrappingen til 11 måneder studiestøtte, men Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at støttebeløpet må økes mer enn bare i antall måneder.
Regjeringens budsjettkonferanse nærmer seg og studentene har en klar beskjed til statsrådene som skal legge rammene for statsbudsjettet for 2020. Studentøkonomien må bedres. Det er duket for siste etappe av opptrappingen til 11 måneder studiestøtte, men Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at støttebeløpet må økes mer enn bare i antall måneder.

Regjeringens budsjettkonferanse nærmer seg og studentene har en klar beskjed til statsrådene som skal legge rammene for statsbudsjettet for 2020. Studentøkonomien må bedres. Det er duket for siste etappe av opptrappingen til 11 måneder studiestøtte, men Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at støttebeløpet må økes mer enn bare i antall måneder.

Banksjefen i DNB prøvde å leve på et studentbudsjett i en uke og konkluderte med at det ikke lar seg gjøre. Vi trenger en studiestøtte som gir oss muligheten til å studere på fulltid. Det har vi ikke i dag, sier leder i Norsk studentorganisasjon Håkon Randgaard Mikalsen.

I tillegg til bedret studentøkonomi mener NSO at regjeringen må reversere endringene i hvordan studielånet omgjøres i stipend.

Her har regjeringen og flertallet på Stortinget ignorert hva vi som blir rammet av dette mener, hva forskerne på området mener og hva svært mange organisasjoner som jobber med utdanning og unge har å si. Dette forslaget er et dårlig skjult sparetiltak og vi krever at det reverseres, uttaler NSO-lederen.

NSO ønsker også at regjeringen prioriterer tilskudd til bygging av studentboliger i det kommende statsbudsjettet.

NSOs statsbudsjettprioriteringer for 2020:

  1. Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G fordelt over 11 måneder.
  2. Endringen i konverteringsordningen skal reverseres slik at minst 40 prosent av studielånet konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.
  3. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 studentboliger og kostnadsrammen skal justeres årlig.

Kravene er vedtatt i prioritert rekkefølge.

Studentøkonomi

NSOs krav er at studiestøtten økes til et beløp tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), knyttes til utviklingen av denne og fordeles over 11 måneder.

I dag er det Stortinget som bestemmer hvor mye studiestøtte som skal være mulig for studenter å få gjennom Lånekassen. En konsekvens av dette har vært at beløpet i mange år ikke ble justert etter den generelle velstandsutviklingen i samfunnet for øvrig og dermed ble studentenes kjøpekraft dårligere. NSO mener derfor at studiestøtten skal knyttes til G slik at den justeres årlig i tråd med denne. Dette vil gi en forutsigbarhet som er nødvendig i en trang økonomisk hverdag og i tillegg til å sikre at manglende justeringer i støttebeløpet over tid gjør at etterslepet blir vanskelig å ta igjen.

De siste årene har studiestøtten sakte beveget seg tilbake mot det nivået den var ved innføringen av kvalitetsreformen på begynnelsen av 2000-tallet. Opptrappingen til 11 måneder studiestøtte har også bidratt til å bedre studentøkonomien. Allikevel må studentene jobbe mye ved siden av studiene for å få hverdagen til å gå rundt. Det er langt igjen til nivået er der det bør være. Dette går ut over studiene. Mange er også avhengige av hjelp fra familien i studietiden. Det er allikevel ikke alle som har den muligheten. Det betyr at ikke alle studenter har samme anledning til å konsentrere seg om studiene. En altfor lav studiestøtte truer lik rett til utdanning. Derfor krever NSO at studiestøtten heves til 1,5 G og fordeles over 11 måneder.

Stipendandelen

I statsbudsjettet for 2019 fikk regjeringens forslag flertall i Stortinget og måten studielånet blir omgjort til stipend ble endret. NSO, og en lang rekke andre organisasjoner er imot denne endringen. Målet regjeringen la til grunn for forslaget var å hindre frafall. Dette mener vi at ikke vil være resultatet av endringen. Tidligere ble inntil 40 % av studielånet omgjort til stipend etter hvert som studenten avla eksamener. Med endringen vil 15 % av stipendandelen først bli omgjort når studenten fullfører den graden en har begynt på. Dette vil påvirke hvor høy gjeld de som bytter studie underveis får og de som ikke tar en grad ender opp med. NSO mener at dette er en dårlig endring som ikke hjelper de som har utfordringer med å fullføre studiene sine. Endringen er ikke basert på den forskningen vi har om frafall i norsk høyere utdanning. Det har ikke vært en god og grundig debatt i sektoren om dette tiltaket vil bidra positivt mot uønsket frafall. NSO oppfatter dette som et dårlig skjult sparetiltak. Derfor krever vi at vedtaket fra statsbudsjettet for 2019 om endringer i konverteringsordningen reverseres.

Studentboliger

Gjennomgangen av tilskudd til studentboligbygging i Norge som er blitt foretatt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skisserer en rekke forslag til endringer i de økonomiske vilkårene for bygging av studentboliger. NSO mener det er viktig at det sikres gode vilkår for studentboligbygging. Bolig utgjør en stor utgiftspost for studentene og bygging av rimelige boliger som er tilpasset studenter er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Som rapporten også påpeker har det, til tross for økende bevilgninger, ikke blitt bygget i takt med økningen i studentmassen. Høsten 2018 manglet det 14362 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %. NSO mener at det må bevilges tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger i 2020. NSO mener også at kostnadsrammen må prisjusteres.

Del dette