Du er her: Student.no > Nyheter > Stortingets flertall sier ja til forbud mot heldekkende ansiktsplagg

30.05.2018

Stortingets flertall sier ja til forbud mot heldekkende ansiktsplagg

I går la utdannings- og forskningskomiteen frem sin innstilling på forslaget om forbud mot heldekkende ansiktsplagg. Flertallet støtter regjeringens forslag, Arbeiderpartiet vil gå lenger, mens Sosialistisk Venstreparti er det eneste partiet på lag med studentene.

Helt siden Ap og Miljøpartiet de Grønne leverte et representantforslag som ba regjeringen foreslå nasjonale regler mot heldekkende ansiktsplagg har NSO arbeidet imot dette. NSO mener at dersom et klesplagg ikke er til hinder for gjennomføringen av undervisningen, er det heller ikke grunnlag til å forby det. Det betyr ikke at vi ikke anerkjenner at enkelte plagg kan være til hinder for undervisning i noen fag eller situasjoner, men vi mener at dette løser seg best ved at hver enkelt institusjon kan stille krav basert på situasjonen lokalt. Sånn er det i dag. Vi mener altså at det ikke finnes grunnlag for å endre lovverket. Det ser vi heller ikke at regjeringen har funnet noen faglig begrunnelse for i sitt bakgrunnsarbeid.

NSO er ikke alene om å ikke støtte forslaget. Blant annet Barneombudet, Helsedirektoratet, Utdanningsforbudnet, Elevorganisasjonen, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og nesten alle universiteter og høgskoler har gitt beskjed om at de ikke støtter forslaget. Allikevel insisterer politikerene på at de vet best. Forstå det den som kan. Det er lite refleksjon å spore i partienes merknader.

NSO påpekte i sitt høringssvar at det faglige grunnlaget for et forbud ikke er tilstede. Vi mener at høringen avdekker potensiale for negative konsekvenser både for de enkeltpersonene det vil ramme og for samfunnet og integreringen generelt. At det konkluderes med å foreslå et generelt forbud er altså basert på politisk vilje, ikke det faglige grunnlaget. Det er trist at flertallet på Stortinget følger samme linje. Her følger KrF og Sp regjeringspartiene i forslaget om at staten skal bestemme hvordan du som student kan kle deg.

Komiteens flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fremmer da følgende forslag til lovtekst:

I lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal ny § 7-8 lyde:

  • 7-8. Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

(1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med første ledd, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. Vedtak om bortvisning kan treffes av rektor eller den rektor bemyndiger. Vedtak om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd. Vedtak om bortvisning eller utestengning kan påklages, jf. § 5-1.

(3) Dersom en ansatt opptrer i strid med forbudet i første ledd, skal den ansatte bes om å fjerne klesplagget. Gjentatte brudd på forbudet kan være grunnlag for oppsigelse.

Arbeiderpartiet foreslår at forbudet ikke bare skal gjelde i undervisningssituasjoner, men på hele området til utdanningsinstitusjonen. I begrunnelsen sier de blant annet at «Disse medlemmer er opptatt av at samfunnet bør ta et felles ansvar for å sette grenser og bygge holdninger, og ikke skyve det over på de lokale, og fremmet derfor representantforslaget i Stortinget om nasjonale regler som sier at i skoler og på utdanningsinstitusjoner skal ansiktet være synlig.». NSOs ønske om at enkeltmennesker skal møtes med dialog og lokale tilpasninger er altså ikke lyttet til. Stortinget, her omtalt som samfunnet, skal kollektivt «sette grenser» for hva studenter kan ikle seg.

Sosialistisk Venstreparti er det eneste partiet som har lyttet og setter lik rett til utdanning over symbolpolitikk. SV støtter ikke at et forbud skal gjelde for studenter, men henviser til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter: «At utdanning for alle er en menneskerett, innebærer at etnisitet, språk, kjønn, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller annen status ikke skal være til hinder for utdanning.» NSO er glade for at SV tar side med studentene i denne saken.

Saken skal behandles i Stortinget 5. juni.

 

Del dette