Du er her: Student.no > Nyheter > Staker ut kursen fremover

03.12.2014

Staker ut kursen fremover

Landsstyret i NSO møttes for andre gang nå i helgen på Handelshøgskolen BI Oslo, endelig skulle det avgjøres hva som ble NSO hovedprioriteringer til statsbudsjettet, hva som blir vår politikk på likestilling og den politiske agendaen på landsmøtet 2015.

Kvotere eller ikke kvotere?
Det var spørsmålet som preget mye av debatten rundt mangfolds-, inkluderings- og likestillingspolitisk plattform. Debatten bare prek av mye kompetanse, selv om vi gjerne skulle sett at argumentasjonen oftere ble løftet fra individnivå til samfunnsnivå.

Enden på visa etter votering av totalt 72 endringsforslag var at både kjønnspoeng og andre kvoteringstiltak kan benyttes. Modellen som velferd- og likestillingspolitisk komite la frem og arbeidsutvalget innstilte på med en inndeling rundt grad av balanse/ubalanse ble også vedtatt som en del av den nye plattformen.

Det skal også nevnes at NSO nå har tatt et standpunkt rundt bruk av religiøse plagg.

«Det skal vere rom for utøving av religion og tru ved alle høgare utdanningsinstitusjonar. Desse skal vere opent utforma og opne for alle, uavhengig av religions- eller livssynsretning. Alle skal fritt kunne bære religiøse klesplagg og symboler, så lenge dei ikkje er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Dersom einskilde klesplagg eller symboler ikkje skal tillatast må det ligge ei sterk og konkret fagleg vurdering til grunn. Eit slik vedtak skal kunne verte overprøva av styret ved institusjonen. Dersom det er enkelte studieprogram der heildekkande plagg vil vere til hinder for undervisning eller praksis, skal det komme tydeleg fram i informasjon om studieprogrammet og emna.»

Mye av æren for at plattformen kunne vedtas allerede på dette møtet skal velferds- og likestillingspolitisk komite ha. Til slutt må det nevnes at professor i lingvistikk og leder av komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KiF-komiteen), Curt Rice holdt en meget god innledning til debatt om temaet.

Organisasjonen har hatt en god og givende likestillingsdebatt, med en grundig prosess i forkant. Det gjør at vi har fått offensiv, forskningsbasert politikk på et område som stadig er i media, nemlig mangfold, inkludering og likestilling i norsk høyere utdanning. Jeg er glad for at vi har turt å løfte de store debattene, og veldig fornøyd med politikk som kan stå seg i lang tid fremover, sier Anders Kvernmo Langset, leder av NSO.

Den ene fungerer best sammen med det andre
Statsbudsjettkravene til 2016 ble tilsvarende for 2015, NSO sitt landsstyre har derfor vedtatt to likestilte krav. Debatten var god, og kompetansen til landsstyret omkring studentboliger og studiestøtte var meget høy. Vi gleder oss til å kjempe for at det skal bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene, og at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5G og fordeles over 11 måneder.

Som flere sa fra talerstolen, dette er to saker som er meget vanskelige å skille. Flere studentboliger vil direkte påvirke færre studenter, men kan ha en positiv effekt på et tøft privat leiemarked. Økt studiestøtte påvirke flere studenter direkte, men kan ha en prisdrivende effekt på privat markedet. Løsningen på floka ble derfor, det er to saker som er vanskelig å sammenligne og de fungerer aller best sammen.

Derfor har landsstyret gitt organisasjonen en bestilling om at for statsbudsjettet 2016 skal NSO kjempe for to likestilte tiltak som sammen kan være gull for både studentenes levekår og kvaliteten på utdanningen gjennom at flere får mer tid til å studere.

NSO gir regjeringen oppskriften på hvordan de bør satse på kvaliteten norske høyere utdanning. Statsbudsjettet for 2015 med tilleggsproposisjonen viser en god retning, og NSO forventer at regjeringen fortsetter å prioritere studenter og høyere utdanning i kommende budsjetter, sier Langset.

Diskusjon om fremtidens diskusjon
I April 2015 arrangeres NSOs årlige landsmøte. Som vanlig skal det gjennomføres valg til sentrale posisjoner i NSO, det skal vedtas overordnet budsjett for 2016 og landsmøtet skal vedta ønsket politisk agenda for den kommende perioden i handlingsplanen.

I tillegg til dette ble det foreslått enkelte politiske temaer som landsstyret ønsker å løfte opp til landsmøtet.

Styring og ledelse i UH-sektoren
Før neste styreperiode skal institusjonene avgjøre hvilken ledelsesform de skal ha, og Kunnskapsdepartementet har også utfordret sektoren på dette. Mange av NSOs medlemslag ta standpunkt til om de mener egen institusjon er best tjent med ansatt eller valgt rektor, mens NSO har så langt ikke tatt noe standpunkt i saken. Det skal det gjøres noe med på landsmøtet. Bestillingen fra landsstyret er at saken både bør ta stilling til selve rektormodellen, men også fokusere på studentenes rolle og krav i organisering og ledelse på lavere nivåer (fakultet/institutt/avdeling) ved utdanningsinstitusjonene. NSO stille spørsmålet om studentenes interesser og perspektiver er godt nok ivaretatt på landets universiteter og høgskoler i dag? Dette vil bli en spennende debatt som det bare er å glede seg til.

Politisk dokument om studentidrett og kultur
Landsstyret ønsket også å vedta politikk på et område NSO ikke har ment noe om tidligere. Studentidrett og studentkultur er vikitge elementer av mange studenters hverdag og bidrar til å skape sosiale møteplasser og unngå at studenter faller utenfor. Idrett og kulturtilbud på studiesteder er en avgjørende del av det som skjer utenfor auditoriet og lesesalen, men like fullt en del av studiehverdagen. Mange medlemslag forholder seg til dette hver dag, og nå er det på tide at NSO også mener noe om rollen idrett og kultur de spiller for studentene.
 
BM 2016: Den globale studentstemmen
NSO har søkt om å være arrangør av ESU sitt BM i 2016. Svar på om dette er noe den europeiske studentunionen (ESU) ønsker, får vi på fredag. Board meetings i ESU er oppbygd på den måten at man har et seminar de første tre dagene, og møte de neste tre/fire. NSO ønsker å løfte følgende tema på seminardelen: den globalestudentstemmen. NSO er den nasjonale, ESU er den europeiske, men er det mulig å samle studentenes meninger verden over i en felles studentstemme? Dette er en sak landsstyret mener NSO sitt landsmøte bør mene noe om.

Dette blir et forrykende landsmøte, med både diskusjon om Styring og ledelse i UH-sektoren, Den globale studentstemmen og et Politisk dokument om studentidrett og studentkultur. Allerede da vi diskuterte i landsstyret så vi at disse sakene skapte engasjement, og at det her er behov for at NSO tar en nasjonal stemme debatten om hvordan fremtidens utdanningssektor skal utformes og drives, og hvordan vi kan få studentene til å trives enda bedre i studiene. Det blir en spennende vår, avslutter Langset.

Del dette