Du er her: Student.no > Nyheter > Kvalitet i et Europeisk perspektiv

19.11.2014

Kvalitet i et Europeisk perspektiv

I de fleste politiske sakene NSO arbeider med er målet vårt å påvirke myndighetene her i Norge til å gjennomføre det som er til det beste for norske studenter. Men på noen områder skjer de viktigste beslutningene utenfor landets grenser. Kvalitetssikring er det absolutt beste eksempelet på dette. Derfor deltar NSO årlig på konferansen European Quality Assurance Forum (EQAF). I år deltok Therese og Wenche fra NSO på konferansen som ble arrangert i Barcelona fra 13.-15. november.

De siste årene har høyere utdanning i Europa sett en endring i måten man snakker om utvikling av utdanninger og kvalitet i utdanning. Man har tidligere tenkt på utdanning og undervisning som sentrert rundt foreleseren som legger opp forelesninger etter hvordan hun eller han finner det best å gjøre det for sin egen del. Men nå ser man en trend til å tenke på utdanning og undervisning som noe som skal planlegges og gjennomføres ut fra studentens forutsetning og behov for hvordan han eller hun som student lærer best. Dette omtales av European Students Union som Student-Centered learning. Derfor var temaet for årets konferanse Changing education – QA and the shift from teaching to learning.

Høyere utdanning I hele Europa har gått igjennom endringer de siste tiårene hvor høyere utdanning i dag utdanner massene og ikke bare eliten slik tidligere, det er større konkurranse mellom institusjoner om å tiltrekke seg studentene. Og rankinger (uansett om vi liker de eller ikke) viser blant annet hvor mange studenter som fullfører på normert tid, og resultatene av disse rankingene er knyttet til status for institusjonene. Da blir det store spørsmålet:

Hvordan legge til rette for læring?

Foredragene og diskusjonene dreide seg i stor grad om hvordan kvalitetssikringssystemenes rolle skal være og hvordan de skal legge til rette for endringen fra undervisning til studentaktiv læring.

«Det er positivt at det på et europeisk nivå snakkes om studentene som aktive deltakere i sin egen utdanning gjennom faglig design og kvalitetssikring. Nå må vi jobbe videre nasjonalt med hvordan vi kan legge til rette gjennom kvalitetssikringssystemer at studentaktiv læring evalueres gjennom indikatorer», sier Lerøen.

På konferansen var det gode diskusjoner om hva kvalitet er, hvordan studenter skal og bør involveres. Det ble nevnt flere utviklingspotensialer tel i barcelona2de lokale kvalitetssikringssystemene har. Vi må videreutvikle hvordan vi vurder studenter, hvordan vi vurderer kvaliteten på undervisningspersonell, hvilke støtteordninger rundt studenters læring som eksisterer og hvordan vi premierer fremragende kvalitet.

«NSO har høyt oppe på den politiske agendaen å utvikle indikatorer for utdanningskvalitet. Det er et arbeid vi ser i sammenheng med strukturmeldingen og vil være et område som vil bli viet mye tid til våren», sier hun.

I Norge har vi sett mindre og større endringer innen høyere utdanning de siste årene. I 2003 fikk vi kvalitetsreformen som skulle sørge for tettere oppfølging og veiledning av studenter under utdanning. Allikevel viser Studiebarometeret (2014) gjennomført av NOKUT at oppfølging og veiledning er det punktet studentene er minst fornøyd med.

«Studenter må få oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet for å sikre faglig utvikling, læring og motivasjon. Metodene som brukes for læring er viktige for utdanningskvaliteten, og læringsformene skal være et verktøy for at studentene oppnår målene satt for studiet. Lærings- og undervisningsformer skal ha høy grad av interaksjon mellom studenter og forelesere», sier hun.

Lerøen mener NSO må jobbe videre med å finne gode indikatorer for kvalitet. Det er en utfordrende, men spennende oppgave som vil bli tydeligere utover våren.

I tillegg til at det på konferansen presenteres mange eksempler på hvordan institusjoner arbeider med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling er arenaen et godt sted for å bli kjent med andre som arbeider med kvalitet i høyere utdanning. Konferansen gir også et godt innblikk i hvilke prosesser som pågår i de europeiske foraene hvor det arbeides med kvalitetssikring.

Når kvalitetssikring av høyere utdanning er et tema som er så europeisk i natur er det kjekt å møte andre fra hele Europa som arbeider med temaet. Det gir oss en unikt innblikk i de ulike holdningene og perspektivene som former den politiske diskusjonen og resultatene av arbeidet som skjer på europeisk nivå. Å delta på slike konferanser som EQAF gjør det lettere for oss å forstå hvorfor de retningslinjer som legger føringer for norsk høyere utdanning blir som de blir.


EQAF arrangeres av et nettverk bestående av European Students Union (ESU), European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European University Association (EUA), og European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Netverket utgjør de viktigste aktørene I Bologna prosessen og er de som blant annet utarbeider retningslinjer for kvalitetssikring av høyere utdanning.

Del dette