Maren Iversen

Velferds- og likestillingspolitisk komite – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: marenvoldsnes.iversen@gmail.com
Telefon: 40475020

Motivasjon for å stille til dette vervet

Hei!

Min motivasjon til å stille til vervet som medlem av velferds- og likestillingspolitisk komité er at jeg mener vi fortsatt har en vei å gå for å for å gi studenter et godt velferdstilbud over hele landet.

Mitt navn er Maren Iversen, og jeg stiller som medlem til Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK). Jeg har en bachelor fra Universitetet i Bergen i sammenliknende politikk. Jeg har det siste året sittet som velferd-, miljø- og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, og denne erfaringen mener jeg kan komme godt med inn i arbeidet som går inn i komiteen.

Det siste året har jeg har arbeidet lokalt for å bedre velferdstilbudene til studentene i Bergen, blant annet via dialog med kommunen om den nye studentmeldingen, og gjennom Velferdstinget Vest. Jeg har tatt initiativ til å skape et samarbeid for SHoT-oppfølging på de store utdanningsinstitusjonene i Bergen, for å prøve å skape et større samhold og hjelpe hverandre i arbeid med fadderuke og kartlegging av hva studenter trenger.

Jeg mener at vi trenger mer data enn SHoT tilbyr oss. SHoT er et flott startsted, men vi trenger mer forskning på studenters psykiske og fysiske helse, og ikke minst deres økonomiske situasjon. Ved å ha mer data kan man finne gode løsninger som lettere kan tilpasses de ulike institusjonene.

For å få opp studentvelferden må også studentkultur og -tilbud prioriteres. Vi ser at institusjoner nedprioriterer sine egne studenter til fordel for forskning, og ikke gir gode nok fagligsosiale arenaer som påvirker den enkelte students velferd. Dette må vi sørge for at står sentralt i NSO og i deres møter med storting og regjering, spesielt i møte med nye bygg som også skal gagne ikke bare studenters læring, men og studenters  fagligsosiale behov.

Når det kommer til likestilling er jeg opptatt av at det ikke skal bare være likestilling mellom kjønn, men også på andre måter. Jeg ønsker at uansett sosioøkonomisk bakgrunn eller seksuell orientering skal du ha de samme rettighetene i møte med universitets- og høyskolelivet. Det er likevel viktig at det også her legges til rette for at UH-sektoren klarer å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Dette ønsker jeg å bidra med i NSOs plattformer, handlingsplan og uttalelser.

Godt valg!