Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Vilde Veronica Haukeland – LM 2021

Vilde Veronica Haukeland – LM 2021

Arbeidsutvalget – Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Studiested: OsloMet – Storbyuniversitetet

Epost: vildeveronica@gmail.com
Telefon: 45864860

Motivasjon for å stille til dette vervet

Muligheten for å ha en positiv påvirkning på menneskers hverdag var min hovedmotivasjon da jeg søkte meg inn på sykepleierstudiet i 2018. Et sterkt engasjement for å hjelpe andre har også vært hovedmotivasjonen når jeg har stilt til valg i mine studentpolitiske verv. Både da jeg satt som leder for instituttets studentråd og i mitt nåværende verv som fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til Studentparlamentet på OsloMet, er det fellesnevneren. Derfor spør jeg nå landsmøtets delegater om å la meg få kjempe for studenters rettigheter med mitt empatiske og omsorgsfulle utgangspunkt det kommende året.

Viktige saker for meg – erfaringer og resultater
Gjennom arbeidet i AU på OsloMet har jeg fått muligheten til å igangsette og påvirke flere spennende og nødvendige tiltak for studentene på OsloMet.

Universitets- og høyskoleundervisere trenger bedre digital kompetanse
Under den store omstillingen på grunn av pandemien meldte studentene fra til Studentparlamentet om at manglende digital kompetanse hos underviserne gikk ut over kvaliteten på undervisningen og læringsutbyttet. Jeg tok tidlig initiativ til et samarbeid med IT- avdelingen og formidlet det pressende ressursbehovet i møte med ledelsen, som satte det på dagsordenen. To nye stillinger har som følge av dette blitt opprettet ved avdelingen, og en av dem har spesifikt ansvar for læringsdesign. I tiden fremover ønsker jeg å arbeide for og bruke lærdommen vi har fått fra pandemien når det gjelder digitalisering. Jeg ønsker å stå på for at universiteter og høyskoler legger bedre til rette for utviklingen av det digitale læringsmiljøet, for at underviserne skal få kompetansen de trenger for å bruke nye pedagogiske vinklinger og interaktive læringsaktiviteter som styrker kvaliteten i utdanningene.

Universiteter og høyskoler må ta vare på studentenes psykiske helse
En annen veldig viktig sak fra det siste året har vært psykisk uhelse blant studentene. I ulike sammenhenger har jeg derfor vært en forkjemper for å opprette en ny stilling som kan imøtekomme disse behovene. Det har vært spennende å følge forslaget fra jeg første gang meldte fra om behovet til vi nå har innledet et samarbeid med Studentskipnaden i Oslo hvor studenter ved OsloMet har tilgang på en helsesykepleier.

Universiteter og høyskoler må samarbeide bedre med arbeidslivet
Den siste saken jeg vil trekke frem handler om arbeidslivsrelevans, spesielt i kombinasjon med praksis. Jeg har mange studentvenner, særlig de som ikke går profesjonsfag, som uttrykker stor usikkerhet med hensyn til hvordan utdanningen og kompetansen deres vil bli vurdert og anvendt i arbeidslivet. De opplever at universiteter og høyskoler ruster dem dårlig rundt informasjon om hvilke jobber som kan være aktuelle, og folk som er ferdige forteller om flere hindringer i jobbsøkerprosesser. De blir ikke vurdert som potensielle kandidater på grunn av manglende tidligere erfaring. Regjeringen har nettopp lagt frem arbeidslivsrelevansmeldingen, og det er viktig å jobbe for at universiteter og høyskoler følger opp. Jeg ønsker å jobbe for å styrke kontakten med næringslivet og andre deler av arbeidslivet slik at arbeidsgivere vet bedre hva slags kompetanse studenter har. I tillegg er det sånn at tidligere praksissteder utvikler seg til arbeidsplasser for mange profesjonsstudenter. Jeg ønsker å arbeide for at mange flere studenter skal få muligheten til å gå ut i praksis. Dette kan bidra til å jevne ut noen av forskjellene mellom profesjons- og disiplinutdanninger.

Personlige egenskaper
I et team er jeg er opptatt av å løfte de rundt meg og av at vi kommuniserer tydelig og avklarer forventninger på en god måte. Jeg er en positiv og blid person, som tolker andre i beste mening og ler mye i løpet av en arbeidsdag. Når dere velger meg, vil dere få en representant i AU som er menneskeorientert, som lytter og som tar initiativ.