Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Magnus Dybdahl – LM 2021

Magnus Dybdahl – LM 2021

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Epost: magnusdybdahl@outlook.com
Telefon: 96913346

Motivasjon for å stille til dette vervet

Jeg er opprinnelig trønder, men har bodd de siste årene i flotte Ås. Til vanlig studerer jeg lektorutdanning i realfag, men jobber nå fulltid i Studenttingets Arbeidsutvalg med ansvar for bl.a. studiekvalitet, miljø og forskning. Fra før har jeg vært miljø- og forskningsansvarlig der ett år. De siste fem årene har jeg engasjert meg i verv på mange nivå lokalt på NMBU og i andre organisasjoner. Det siste året har jeg vært medlem av fag- og forskningspolitisk komité i NSO, hvor vi har jobbet med bl.a. et innovasjonspolitikk dokument og gitt innspill på forskningspolitisk plattform.

For meg er det viktig at alle skal ha en plass i forskningen og resten av akademia, dette er noe jeg jobber særlig med som medlem av komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Vi har en lang vei å gå når det gjelder universell utforming, inkludering av internasjonale studenter og mangfold i UH-sektoren. Det er gjort en alt for dårlig jobb når bare 32% av våre professorer er kvinner, mens hele 60% av oss studenter er det. Våre undervisere burde gjenspeile studentmassen, slikt at vi får et bredt spekter av kunnskap, meninger og erfaringer blant de som skal utdanne oss. Det burde gjøres mer for at et større mangfold av studenter vurderer en akademisk karriere og oppfordres til å bli morgendagens ledere og jobbskapere, og dette er noe jeg ønsker å fokusere på.

Som fremtidig lærer syns jeg formidling og pedagogisk kompetanse er viktig blant våre undervisere og forskere, dette har stor innvirkning på kvaliteten og har blitt særlig tydelig i vår digitale hverdag det siste året. Blant annet, viser resultater fra studiebarometeret 2020 at bare én av fire syns underviserne var flinke til å engasjere studenter i diskusjoner på nett, det må derfor satses på å øke den digitale kompetansen blant undervisere. Noe annet studiebarometeret trekker frem er at bare én av fire har hatt praksis i løpet av sitt utdanningsløp. Praksis er et viktig redskap for å øke arbeidslivrelevansen i våre studier, men skal flere ha praksis må denne være av høy kvalitet. I dag er avstanden mellom utdanning, forskning og innovasjon for stor. Å få flere studenter til å bli koblet på disse tre områdene tidligere i studieløpet vil være gunstig for alle parter, og bidra til økt læringsutbytte og erfaringsutveksling. Dessuten fører økt studentperspektiv til flere studentvennlige løsninger. Selv om fagene våre skal være forskningsbaserte i seg selv, vil det også heve kvaliteten å få mer relevant forskning i utdanningen og at forskningen på institusjonene blir tilgjengelig og synlig for studentene, på campusene og i samfunnet for øvrig. Særlig forskning og innovasjon som bidrar til en mer bærekraftig verden må implementeres raskt i samfunnet. NSO som organisasjon har flere forbedringspotensialer.

Jeg ønsker være med på å videreutvikle organisasjonen som åpen og inkluderende, med rom for meningsutveksling. Kompetansen som finnes i NSO burde benyttes seg mer av på tvers av ulike ledd. F.eks. sitter jeg i dag i fagrådet, som medlem av UHR-lærerutdanning, og den kunnskapen som fagrådets medlemmer sitter med vil være nyttig for andre ledd når det jobbes med relevant politikk, slik som i komiteene, sentralstyret og hos medlemslagene. Tett dialog med medlemslagene og mellom medlemslagene tror jeg også vil være en fordel for studentpolitikken og løfte kompetansen blant alle studentdemokratiene. Frem mot valget håper jeg dere ønsker å bli kjent med meg og mitt kandidatur. Jeg har et stort engasjement for NSO som organisasjon og studentene i Norge.

Håper på tilliten deres – godt valg!