Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Gesine Fischer – LM 2021

Gesine Fischer – LM 2021

Sentralstyret – Medlem

Studiested: Høgskolen i Innlandet

Epost: gesine.fischer@inn.no
Telefon: 45235093

Motivasjon for å stille til dette vervet

jeg er leder av Studentorganisasjonen i Innlandet, og ønsker å stille til SST i NSO. Mine år som studentpolitiker og tillitsvalgt vil være en viktig ressurs for å bedre studenttilværelsen nasjonalt; Gjennom mine erfaringer og gjennomslag lokalt, ønsker jeg å sikre gjennomslag nasjonalt: Jeg har sett et økende engasjement blant studenter, men mindre ressurser til å engasjere seg. Jeg har sett stigende helseutfordringer blant studenter, men få langsiktige tiltak. Jeg har sett et voksende mangfold blant studenter, men økende barriere dem møter.

Hvordan kan det ha seg at studenttilværelsen som skulle bli den beste tiden i ditt liv, plutselig blir den største utfordringen? Mange mener nok at det er våre felles fiender som bærer skylden; korona, fattigdom, og Henrik Asheim- men så svart-hvitt er det dessverre ikke. Det utdanningspolitikk trenger er et mindre firkantete syn, og et like mangfoldig bukett av syn og holdninger som studentmassen er og skal være; Derfor ønsker jeg å bidra med å gjøre NSO og høyere utdanningspolitikk mer effektiv, innovativ og løsningsorientert.

Gjennom min bakgrunn og mine år som studentpolitiker har jeg ervervet meg nyttig kunnskap og erfaring, som ikke bare vil være en sterk ressurs, men en nødvendig ressurs for NSO. NSO vil ta meg på en dannelsesreise, der både jeg bidrar med mine innfallsvinkler, og samtidig lærer av andres. Et slik ressurstenkende fokus i et studentpolitisk samarbeid vil være nødvendig i de kompliserte problemene NSO skal løse i et felleskap. Som tidligere Velferds- og læringsmiljøpolitiskansvarlig og nåværende leder i StInn, har jeg valgt å lete etter løsninger gjennom; å sikre evidensbaserte tilnærminger, bidra holdningsendringer, og et samarbeid på tvers. I mine verv gjorde jeg undersøkelser for å kartlegge og finne løsninger for å forebygge utenforskap og ensomheten i undervisningsrommet. Denne kartleggingen og det gode samarbeidet med hele organisasjonen, har vi sikret gjennomslag under krisen, og et varig fokus på psykososial trivsel i undervisningsrommet.

Studenter trenger fortsatt flere nasjonale gjennomslag, og et større ansvar fra vertskommunene for studenters helse og trivsel. Jeg ønsker å bidra med dette gjennom god kartlegging, og et forebyggende og ressursorientert fokus i NSO. Som leder har jeg bygget videre på et tettere samhold, ikke bare i organisasjonen, men mellom studenter, og våre eksterne aktører. Dette har ført til økt trivsel, autonomi, og fagligkvalitet. Slik sikret vi oss tverrfaglige samarbeidsprosjekter mellom ulike studier og aktører i næringslivet, og bidra til økt arbeidslivsrelevans. Dette vil være en viktig bidragsyter i nasjonalstudentpolitisk arbeid, og jeg ønsker å sikre et større fokus på autonomi under studietiden framover.

Autonomi under studietiden er ikke bare god undervisningskvalitet, og mulighet til å påvirke studier og praksis. Mye er avhengig av tilværelsen i og utenfor studielivet. Dersom studenter skal ha det bra, må det sikres nasjonale tiltak og midler for å bedre utdanningskvaliteten, psykososiale- og sosioøkonomiske utfordringer. Pandemien har vist hvor vi må iverksette tiltak, men her er det mye ubrukt potensial som jeg ønsker å utnytte. Utfordringene studentene opplever stammer fra en usikker studenttilværelse som må bedres uavhengig av krisen. Derfor må NSO sikre tiltak som bedrer psykososialtrivsel og kvaliteten i høyereutdanning på lang sikt. Jeg mener at kriser burde i større grad brukes som et verktøy for å sikre forebyggende- og langsiktige tiltak. Derfor mener jeg vi må sikre å; minske økonomiske sanksjoner, sikre bedre støtteordninger, økt helse- og psykosial trivsel i studentmassen, mer tverrfagligsamarbeid, og ikke minst- tenke nyskapende. Roma blir ikke bygget på en dag, og jeg forventer å være en liten puslebrikke av nyttig kunnskap, sammen med flere engasjerte i organisasjonen, og som sammen vil male et bilde av en bedre studenttilværelse; som du skal kalle den beste tiden av ditt liv.