Du er her: Student.no > Landsmøtet 2021 > Valg på landsmøtet 2021 > Dag Emmanuel Powlett Fredriksen – LM 2021

Dag Emmanuel Powlett Fredriksen – LM 2021

Internasjonal komite – Leder

Studiested: Høgskolen i Innlandet

Epost: dagemmanuel@gmail.com
Telefon: 45515104

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte! Mitt navn er Dag Emmanuel og skal i år delta på mitt tredje landsmøte. Jeg har de siste tre årene sittet som internasjonalt ansvarlig, og senere som fag og forskningspolitisk ansvarlig i studentrådsstyret på studiested Lillehammer. Jeg har erfaring fra å sitte tre perioder som delegat i studentparlamentet til StInn, en periode som leder av valgkomiteen og en periode i Høgskolens klagenemd.

Det å ha erfaring fra flere forskjellige nivåer i Norsk studentpolitikk mener jeg er ekstremt viktig for å forstå så mye som mulig om de utfordringene internasjonale studenter, så vel som norske studenter som studerer i utlandet eller har undervisning på andre språk har. Jeg synes spørsmål rundt internasjonal politikk er fascinerende og særlig spørsmål tilknyttet hvem det er som har ansvar for å iverksette og klargjøre nødvendige internasjonaliseringstiltak. Min interesse for mer internasjonal rettet læring og kommunikasjon går også lengre tilbake enn studietiden. Jeg tok de siste to årene på Videregående gjennom International Baccalaureata Diploma Programme og deltok da jeg var 17 på The Hague International Model United Nations, sammen med 3.200 andre elever fra nærmere 100 forskjellige land.

Mens de mer akademiske spørsmålene tilknyttet internasjonalisering og de viktige spørsmålene rundt finansiering alltids vil komme høyt på agendaen når en prøver og jobbe opp mot politikere og UH-sektoren, har min hjertesak alltid vært tilrettelegging for tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid, både i de akademiske og de mer sosialt rettede arenaene. Mens det i tiden fremover uten tvil vil bli pekt på pandemien som syndebukk for manglende utvikling og vage mål innenfor internasjonaliseringspolitikk i UH-sektoren, kan vi ikke la slike argumentasjoner distrahere oss fra den realitet som regjeringen selv slo fast i Meld. St. 16 (2016–2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», nemlig at internasjonalisering er en nødvendig hjørnesten for å sikre kvalitet i utdanningene som tilbys i dag. At fremtidens utdanninger vil stille enda høyere krav til internasjonalisering for å sikre kvalitet, er det liten grunn til å tvile på. At regjeringen har vært proaktive og kommet med en ny stortingsmelding midt i koronasituasjonen (Meld. St. 7 (2020–2021) «En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning») om internasjonalisering viser at det finnes vilje og ønske fra politikernes side om å legge til rette for at studentene og institusjonene rundt om i Norge skal opparbeide seg den nødvendige erfaringen for å komme fremtiden i møte. Stortingsmeldingen og det meste av debatten rundt det å få som mye som 50 prosent av studentene ut i utveksling har i stor grad satt søkelys på de økonomiske og kulturelle skiftene som må til for å få til dette og, mens spørsmålet er blitt spurt, er det blitt reflektert lite rundt hva det vil si å få studentene «Med på lag» for å få til disse kulturendringene.

Slik jeg ser det er det viktigste for NSO i tiden fremover dermed ikke nødvendigvis å kreve internasjonalisering, men å være på ballen og sikre at de strukturene for utveksling, internasjonalisering og flerkulturelt samarbeid som skapes nå, og som i fremtiden vil være vanskelige å bryte ned, tilstrekkelig ivaretar studentenes velferd, spesielt den økonomiske og faglige sikkerheten. Studenter skal være sikre på at når de velger å studere i utlandet, så vil de ikke oppstå uoverkommelige økonomiske problemer og at den utdanningen de tar vil være godkjent og anerkjent i Norge. Når Internasjonal plattform i perioden fremover skal revideres, gir dette NSO en gylden mulighet til å Mens internasjonaliseringspolitikk er et nesten udefinerbart stort arbeidsområde håper jeg at jeg har gitt litt innsikt i hvilken retning jeg tenker NSO bør putte på agendaen og prioritere i den neste perioden.

Da er det bare å ønske landsmøtet et godt møte, og et godt valg.