Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Jone Trovåg

Jone Trovåg

Kontrollkomiteen – Medlem

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: jonetrovog@gmail.com
Telefon:

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære digitale landsmøte. Jeg har et enormt engasjement og hjerte for NSO, og ønsker fortsatt å bidra til at dette skal være den beste organisasjonen for studentene i Norge. Hvis jeg er så heldig å bli valgt vil jeg bruke min erfaring og inngående kjennskap til organisasjonen der jeg mener jeg har mest å bidra med, nemlig i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har en viktig, men lite fremtredende rolle. Jeg ser for meg en komité som arbeider jevnt og trutt og står til disposisjon for resten av organene ved behov. Som et kontrollorgan er det vår åpenbare plikt å påse at organisasjonen drives best mulig etter de regler, retningslinjer og økonomiske vedtak som landsmøtet avgjør. Samt å bidra med tolkninger og avklaringer som sentralstyret og arbeidsutvalget måtte be om. Videre å informere eller gripe inn om disse organ ubevist handler i strid med de gjeldende vedtak. Kontrollkomiteen skal også etter beste evne alltid være tilgjengelig under, og mellom, de fast oppsatte møteplasser for å bidra til organisasjonenes arbeid. Min ambisjon er at vedtektene i størst mulig grad skal være et levende, lettlest og forståelig dokument. Som kontrollkomité har man et ansvar for å bidra til dette gjennom prosesser frem mot landsmøtet. Jeg tar med meg erfaringer fra vedtektsarbeid i flere organisasjoner som jeg har bidratt til etter konsekvenser av vår alles favoritt-stortingsmelding, strukturmeldingen. Slik man gjør i denne typen skjema vil jeg trekke frem mitt forhold til NSO gjennom mange år, og jeg mener det bidrar til min innsikt og kompetanse i organisasjonsarbeid og i NSO spesielt. Jeg startet i 2015 med å bli valgt til velferds- og likestillingspolitiske komité. Siden har jeg sittet i sentralstyret og to perioder i arbeidsutvalget. Jeg har også tidligere vært medlemslagsleder ved NTNU. Det hviler et enormt ansvar på kontrollkomiteen med den utfordringen vi som organisasjon nå står ovenfor. Jeg vil gjøre mitt ytterste for at NSO kommer ut av dette med våre demokratiske prinsipper og vår felleskapsånd i behold. Den kommende perioden vil teste alle våre strukturer og prosesser til det ytterste, og vi må holde holdet kaldt for å komme styrket ut av denne krisen. Sentralstyret og kontrollkomiteen som dere skal velge og legge deres tillit til må ta styring og ansvar fremover. Det skal en prinsippfast, men realistisk og løsningsorientert kontrollkomité bidra til. Jeg ønsker dere godt valg.