Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Christina Eide

Christina Eide

Arbeidsutvalget – Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Studiested: UiO – Universitetet i Oslo

E-post: christina@student.no
Telefon: 94033909

Motivasjon for å stille til dette vervet

Studenter er blant annet fremtidens forskere og innovatører. Med det i mente vil jeg gjerne jobbe for studentene i ett år til. Gjennom min første periode i NSO som fag- og forskningspolitisk ansvarlig har jeg opplevd og lært enormt mye. Både om sektoren, meg selv og ting jeg aldri kunne sett for meg. NSO står foran mange viktige saker de neste årene, som jeg gjerne vil være med på.

En av de største politiske saker som fortsatt vil være et fokus er UH-loven og med den styringspolitikkmeldingen. Her er det viktig at NSO er en premissleverandør i debatter og for at studentstemmen blir hørt. Dette er og bør selvfølgelig være et fellesansvar for hele arbeidsutvalget og ikke en person alene. På slike store prosesser som går over flere AU perioder og som involverer flere posisjoner er klare forventinger men også kontinuitet viktig. Oppfølgingen av rapporten “Styring og medvirkning” og de ønskede endringene som ønskes i organisasjonen som følge av landsmøte er viktig og må settes av tid til. Uansett hva man lander på i denne prosessen vil det være viktig at hele organisasjonen er med på endringen. Det vil være viktig at man fra sentralt hold gjør overgangen så enkel og sømløs som mulig for spesielt medlemslagene, men også alle deler av organisasjonen.

NSO må se helheten og se at alle medlemslagene er forskjellige. En modell passer nok ikke alle men vi må i fellesskap finne det beste alternativet som alle parter kan si seg fornøyde med. Opplevd medvirkning skjer ikke ved å snu på organiseringen av organisasjonen hvert 5. år, men i fellesskap finne de gode løsningene og arenaene der medlemslagene kan skinne. Uavhengig av hvilken modell og dermed retning landsmøte ønsker å gå for er det viktig at det tidlig i året skapes et godt forhold mellom arbeidsutvalget, medlemslagene og de andre sentrale delene av NSO. Mellom hvert landsmøte er det disse samarbeidene som driver organisasjonen mot målet om å gjøre studietiden bedre for alle landets studenter. Stortingsvalget 2021 vil være en viktig sak for hele organisasjonen det neste året. Jeg ønsker å se mest mulig av våre valgprioriteringer i alle partiene sine partiprogram. Her må vi jobbe sammen hele organisasjonen fra arbeidsutvalget til medlemslagene og alle organisasjonsledd i mellom.

For å få dette til er det viktig at alle involverte parter vet hva de kan gjøre og hvordan. Dette må AU sammen gjøre tilgjengelig for resten av organisasjonen og være et forbilde på. Selv vil jeg bidra til AU sin helhetlig jobb med dette men også i ulike møter og arenaer hvor dette er relevant frem til partienes programprosess er ferdig. NSO må også være synlige i oppkjøringen til valgkampen for å vise hvorfor studentsakene er viktig. Dette vil være et langt arbeid som kommende AU må begynne på. Utover å ha opparbeidet meg masse erfaring denne perioden i NSO sitt arbeidsutvalg har jeg med meg styre- og foreningserfaring fra frivillige ungdomsorganisasjoner og studentforeninger. Gjennom vervene jeg har hatt på utsiden av studentpolitikkbevegelsen har jeg lært gjennomføring av arrangement, fått et stort kontaktnettverk og jobbe med mange ulike saker samtidig. Dette er viktige og gode egenskaper jeg vil ha med meg inn i en ny periode. Jeg ønsker å fortsette arbeidet med at NSO skal bli en naturlig aktør i forskningsspørsmål. Gjennom perioden som har vært nå har dette vært et tema nært mitt hjerte. Mange av spørsmålene som stiller rundt forskning er like relevante for aktører som NSO som representerer fremtidens forskere som de veletablerte aktørene på temaet. Forskningsspørsmål er ofte også studentspørsmål så da vil dersom jeg får tilliten fra landsmøte til et år til i arbeidsutvalget og gjøre NSO en relevant aktør innenfor forskning.