Du er her: Student.no > Landsmøtet 2020 > Valg på landsmøtet > Anette Arneberg

Anette Arneberg

Sentralstyret – Medlem

Studiested: UiB – Universitetet i Bergen

E-post: anette.arneberg@gmail.com
Telefon: 47633204

Motivasjon for å stille til dette vervet

Kjære landsmøte, Mitt navn er Anette Arneberg, og jeg stiller til sentralstyret i Norsk studentorganisasjon fordi jeg ønsker å påvirke retningen til organisasjonen gjennom klare prioriteringer og tett oppfølging av arbeidsutvalget. Hovedmotivasjonen bak mitt kandidatur er at jeg mener organisasjonen har forbedringspotensiale. Jeg er ikke redd for å være djevelens advokat når det er nødvendig, og vil stille spørsmål ved organisasjonens drift og til de strategiske besluttningene vi tar som organisasjon. Likevel er det i hovedsak tre saker jeg vil jobbe for i sentralstyret. For det første ønsker jeg å jobbe med studenters seksuelle helse. Vi må få mer omfattende og spesifikk politikk på hvordan vi ønsker å sikre studenter et lavterskel seksuelt helsetilbud. For eksempel er helsestasjonstilbudet alt for varierende fra studiested til studiested, finansieringsordningen uforutsigbar og studenter mangler lovfestet rett på tilbudet. For å gjennomføre punktene velferdspolitisk plattform må vi mer konkret politikk på hvordan vi sikrer studentener en sunn seksuell helse. For det andre ønsker jeg en grundig og god prosess rundt endring av NSO sin organisasjonsstruktur, uavhengig av hva landsmøtet kommer frem til i sin diskusjon. Det er vanskelig å utbrodere videre om hva dette vil innebære, ettersom diskusjonen på landsmøtet vil legge føringer for det videre arbeidet. Likevel er jeg er forberedt på at det kan skje store endringer i organisasjonen i min periode, og er motivert til å legge et godt grunnlag for studentpolitikere som kommer etter oss. Sist, men ikke minst ønsker jeg å bidra til en sunn debattkultur og konstruktive diskusjoner. Studentbevegelsen blir sterkere om vi jobber sammen. Vi har ikke den luksusen at vi kan velge hvem vi vil samarbeide med og ikke, og ved å samarbeide på tvers kan vi engasjere enda flere til å være med å kjempe studentenes sak. Her mener jeg at sentralstyret er en utrolig viktig brikke. De beste løsningene kommer man frem til ved uenigheter, men det utrolig viktig å ha respekt for andre sine synspunktet. Dersom sentralstyret fokuserer på å ha gode, konstruktive debatter, samt en sunn styrekultur, kan dette ha smitteffekt på resten av organisasjonen. Jeg ønsker å videreutvikle NSO sin politikk gjennom de rammene som eksisterer, samtidig som jeg ønsker å være offensiv der jeg mener at NSO mangler politikk. Som sentralstyremedlem ønsker jeg å være bevisst rundt rollen man har i organisasjonen, men sentralstyret har også en påvirkning på organisasjonen forbi ansvaret skissert i vedtektene. Dette går på engasjement, dedikasjon til vervet, inkludering, samarbeidsvilje, tydelig kommunikasjon og mye mer. Denne påvirkningen er det viktig å være klar over. Gjennom min erfaring som leder av Velferdstinget har jeg god forståelse for politiske prosesser og for strategisk planlegging for å sikre gjennomslag. I mitt år som leder har vi fått flere gjennomslag, som fjerning av eiendomsskatt på studentboliger og økt støtte fra kommunen til psykisk helse. Samtidig har vi startet arbeidet med en langsiktig politisk strategi, for å bedre det politiske arbeidet vårt frem mot 2023. Denne erfaringen, fra både strategisk politisk arbeid og den praktiske gjennomføringen, anser jeg som en fordel i arbeidet med utvikling av politikken til NSO. I tillegg til min erfaring fra Velferdstinget har jeg bred erfaring fra studentpolitikk og studentkultur, som gir meg bred kunnskap og et bredt spekter av perspektiver. Ved siden av mitt verv i Velferdstinget sitter jeg i Velferd- og likestillingspolitisk komite i NSO. Tidligere har jeg sittet som listeleder i studentparlamentet ved UiB, samt vært representant i læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget ved samme institusjon. Jeg har i tillegg hatt flere verv innen for studentkulturen, fra Det Akademiske Kvarter, Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Realistforening.