Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet

Retningslinjer for politiske komiteer og fagrådet

Vedtatt av arbeidsutvalget den 21. september 2017.

Disse retningslinjene er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) reviderer retningslinjene ved behov.

Fagrådet skal

Representantene i fagrådet skal

 • Gjøre seg kjent med, og holde seg oppdatert på, NSO sin politikk.
 • Representere NSO og arbeide for gjennomslag for NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Videresende møteplan for den fagstrategiske enheten, samt agenda/saksliste for møtene, til AU.
 • Holde AU oppdatert på relevante problemstillinger som blir diskutert i UHR og generelt i fagmiljøet.
 • Gi råd til AU i fagspesifikke saker.
 • Utarbeide et avsluttende overlappingsnotat til de nye studentrepresentantene i den fagstrategiske enheten.

Politiske komiteer skal

 • Jobbe i henhold til mandatet vedtatt av sentralstyret.
 • Rapportere til hvert sentralstyremøte og til landsmøtet.
 • Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komite.
 • Bruke komiteens epostlister, for å sikre god kommunikasjon og kontinuitet.
 • Normalt avholde samlingene i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier noe annet.
 • Avholde minst tre komitesamlinger året. Møtefrekvensen skal planlegges innenfor komiteens budsjettramme.

Komiteleder skal

 • Fungere som bindeledd mellom komiteen og sentralleddet i organisasjonen.
 • Være komiteens talsperson innad i organisasjonen.
 • Sette opp budsjett for perioden, samt en arbeids- og møteplan for komiteen i tråd med mandatet og budsjettetsrammen.
 • Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs økonomireglement.
 • Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens samlinger, herunder; sette opp dagsorden, sørge for at reiser blir bestilt i henholdt til økonomireglementet og organisere det praktiske.
 • Melde inn om det er behov for tilgjengelighet eller deltakelse fra kontaktpersonen i AU.
 • Koordinere komiteens arbeid, inkludert oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner.
 • Sikre at det blir skrevet rapporter i henhold til de fastsatte fristene.

Arbeidsutvalget skal

 • Være tilgengelig for komiteene og medlemmene i fagrådet.
 • Følge opp komiteenes og fagrådets fremdrift med mandatet, samt budsjett.

Økonomi

 • Det oppfordres til å benytte seg av rimeligste alternative både når det kommer til overnatting og bespisning.
 • Overnatting på hotell utenom NSOs overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i AU senest to uker før møtet.