Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for fond i NSO

Retningslinjer for fond i NSO

Vedtatt av NSOs sentralstyre 20. mai 2017.

1          NSOs fond

Disse retningslinjene regulerer bruken av NSOs fond.

NSO har sju fond, disse er:

  1. Fond for utredninger
  2. Fond for kampanjer og aksjoner
  3. Fond for seminarer og konferanser
  4. Fond for internasjonale erfaringsmidler
  5. Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid
  6. Fond for alumnus
  7. Fond for historiebok

Frifondsmidler har egne retningslinjer.

2          Myndighet

2.1       Landsmøtet behandler årlig fondsdisponeringer. Ubrukte midler overføres neste år.

2.2       Summer opp til 50 000 kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av arbeidsutvalget i NSO.

2.3       Summer over 50 000 kroner pr aktivitet kan vedtas brukt av sentralstyret i NSO.

2.4       Retningslinjene er vedlegg til NSOs økonomireglement, og revideres av sentralstyret.

3          Søknadsbehandling

3.1       Det er arbeidsutvalget/sentralstyret som forvalter fondene.

Andre søknadsberettigede er:

  • NSOs medlemslag.
  • NSOs komiteer.
  • Andre studentdemokratiske organer tilknyttet NSOs medlemslag.

Studentorganisasjoner som er hjemlet i vedtektene § 4.5.2 er også søknadsberettigede.

Enkeltpersoner kan være søknadsberettigede til fond for utredninger.

3.2       Søknader behandles fortløpende av arbeidsutvalget. Søknad skal som hovedregel være arbeidsutvalget i hende minimum to – 2 – uker før prosjektstart.

3.3       Søknader må inneholde utfyllende opplysninger for prosjektets formål, en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, hvor mye det søkes om, budsjett, navn på hovedarrangør og eventuell medarrangør, samt en kontaktperson. Arbeidsutvalget kan be om ytterligere opplysninger før behandling av søknader.

3.4       Det kan ikke søkes om midler til medlemmets ordinære drift. Med ordinær drift menes utgifter til kontorer og rekvisita, lønn og andre tiltak som går på et normalbudsjett, eller tiltak utdanningsinstitusjonen etter lov skal dekke. Kursing av tillitsvalgte ved øverste studentdemokrati regnes ikke som ordinær drift.

3.5       Diettutgifter tildeles som hovedregel etter NSOs satser. Midler fra NSOs fond skal som hovedregel ikke dekke hele tiltaket. Søknader må tilfredsstille NSOs formål

3.6       Svar om eventuelt tilskudd under kr 50 000 skal foreligge søker innen tre – 3 – uker at NSO har mottatt fullstendig søknad.

3.7       Svar om tilskudd eller avslag på søknader under kr 50 000 legges frem for sentralstyret til orientering. Søknader over kr 50 000 må være arbeidsutvalget i hende senest fire – 4 – uker før sentralstyremøtet.

4          Rapportering og utbetaling

4.1       Aktivitetsrapport, regnskap og kopi av bilag, samt bilde fra gjennomføringen skal foreligge arbeidsutvalget i skriftlig form senest en – 1 – måned etter at tiltaket er avsluttet. Rapport og regnskap må godkjennes før midlene utbetales.

4.2       Midler utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Søkere kan spesielt søke arbeidsutvalget om forskuddsutbetaling. Ved søknad om forskuddsbetaling skal dette skje samtidig med innsending av fondssøknaden.

4.3       Ved et eventuelt overskudd vil støttebeløpet fra NSO reduseres tilsvarende. Dersom søknadssummen er forhåndsutbetalt, må søker tilbakebetale overskuddet til NSO.

5          Klageadgang

5.1       Dersom søker er uenig i arbeidsutvalgets behandling av søknad, kan søker klage på avgjørelsen. Skriftlig klage sendes til arbeidsutvalget senest to -2- uker etter svar er mottatt. Klagen må inneholde en begrunnelse.

5.2       Dersom arbeidsutvalget avviser en klage, kan søker opprettholde sin klage. Klagen sendes da videre til sentralstyret for behandling. Vedtak i sentralstyret er endelig.

6          Formål

De ulike fondene har følgende formål:

6.1       Fond for utredninger

Utredningsfondets formål er å gjennomføre utredninger eller undersøkelser som kan bidra til å realisere organisasjonens formål.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, analyser, forskningsrapporter, spørreundersøkelser og masteroppgaver innenfor temaer organisasjonen har behov for mer kunnskap for å utvikle politikk eller legge grunnlaget for å sette politiske saker på dagsorden.

Det forutsettes at NSO får tilgang til det ferdige produktet.

6.2       Fond for kampanjer og aksjoner

Fondets formål er å gjennomføre kampanjer eller aksjoner som kan bidra til å realisere organisasjonens formål.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, demonstrasjoner, markeringer, stands, informasjonsmateriell osv. på temaer eller områder i tråd med NSOs formål.

6.3       Fond for seminarer og konferanser

Midlene kan brukes til å arrangere en ekstra møteplass, gjøre økonomiske utjevninger for deltakerne, eller arrangere konferanser eller lignende for å rette oppmerksomhet mot relevante studentpolitiske saker som er i tråd med NSOs formål.

6.4       Fond for internasjonale erfaringsmidler

Fondets formål er å gjennomføre internasjonale prosjekter som kan bidra til å realisere organisasjonens formål.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, kompetansehevende reiser, markeringer, informasjonsmateriell, deltakelse eller arrangering av internasjonale seminarer osv.

6.5       Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid

Tiltak det kan søkes om midler til er alle lokale initiativ som stimulerer til økt aktivitet i og mellom medlemslaga, spesifisert gjennom arrangementstypene lokale samarbeidstiltak, og regionale konferanser. Tiltak skal være av studentpolitisk art eller fremme studentpolitikk. Det bevilges ikke midler til arrangement som har samme formål som arrangementer arrangert av sentralleddet i NSO.

6.5.1    Lokale samarbeidstiltak må inneholde samarbeid mellom minst to medlemslag, og det må tydelig fremkomme av søknaden hvem som er hovedarrangør og kontaktperson.

6.5.2    Regionmøter eller andre regionale konferanser kan arrangeres av ett medlemslag alene, eller i samarbeid med andre medlemslag. Det forutsettes deltakelse fra andre medlemslag enn arrangøren hvis konferansen arrangeres av ett medlemslag. Denne deltakelsen må dokumenteres i ettertid.

6.6 Fond for alumnus

Fondets formål er å bygge opp en god alumnusordning for NSO, samt å sikre studentbevegelsens historie.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, alumnusprosjekter eller jubileumsarrangement.

6.7 Fond for historiebok

Fondets formål er å utgi en bok om den norske studentbevegelsens historie.