Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger

Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger

Revidert av NSOs sentralstyre den 11. september 2016.

Dette er Norsk studentorganisasjons (NSO) retningslinjer for å rekruttere og oppnevne studenter til styrer, råd og utvalg.

Rekruttering

NSOs kvalitet og legitimitet skal blant annet sikres ved at de tillitsvalgte i NSO gjenspeiler studentmassen som helhet. NSO skal gå foran som et godt eksempel på hvordan organisasjoner kan rekruttere underrepresenterte grupper i samfunnet. Hele organisasjonen skal være inkludert i rekrutteringsarbeidet.

Kontakt med medlemslag

 • NSO forventer at medlemslagene videreformidler informasjon om ledige verv til studenter på sine respektive institusjoner, og jobber aktivt lokalt for å finne kandidater.
 • Medlemslagene oppfordres til å invitere valgkomiteen på lokale arrangementer for tillitsvalgte.
 • Medlemslagene skal være informert om hvordan de holder seg oppdatert om ledige verv i organisasjonen.

Rekruttering av tillitsvalgte

 • Organisasjonens tillitsvalgte skal bli tatt godt imot. NSO skal ha en kultur for inkludering gjennom å ha trygge rammer for alle tillitsvalgte.
 • Rekruttering av tillitsvalgte skal skje etter prinsippet om at det er like viktig med gode tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.
 • Underrepresenterte grupper i samfunnet skal oppmuntres til å stille til valg i NSO.
 • Organisasjonen skal rekruttere både nye og erfarne tillitsvalgte for å få en god balanse mellom kontinuitet og nye ideer og tanker.
 • Organisasjonen skal drive med aktivt skoleringsarbeid og bidra til kompetanseheving for sine tillitsvalgte.
 • De faglige komiteene har et spesielt ansvar for å finne kandidater til de tilknyttede rådene og utvalgene i Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Oppnevninger

Rutinene for oppnevninger i NSO skal gi en etterprøvbar, oversiktlig og ryddig behandling av oppnevninger i organisasjonen.

Fremgangsmåte

 • Alle ledige verv, unntatt verv som er reservert arbeidsutvalget, kunngjøres på hjemmesiden så raskt som mulig etter at organisasjonen blir bedt om å foreta oppnevningen. Det skal følge kort informasjon om vervet med frist for å fremme sitt kandidatur.
 • Organisasjonen skal aktivt lete etter kandidater til alle ledige verv.
 • Kandidater melder sitt kandidatur ved å fylle ut et kandidatskjema på hjemmesiden med informasjon om motivasjon og relevant erfaring. Alle personopplysninger og personvurderinger behandles konfidensielt.

Oppnevninger som gjøres av arbeidsutvalget

 • Oppnevninger som ikke er omtalt i dette dokumentet, eller i vedtektene, gjøres fortløpende av arbeidsutvalget.
 • Oppnevninger som ifølge dette dokumentet skal gjøres av arbeidsutvalget kan alternativt gjøres av sentralstyret dersom arbeidsutvalget vurderer det som hensiktsmessig.
 • Arbeidsutvalget fører offentlig protokoll over alle oppnevninger som foretas.
 • Arbeidsutvalget har fullmakt til å oppnevne medlemmer fra arbeidsutvalget til følgende verv:
  • Styret og representantskapet i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
  • Utdanningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet.
  • Forskningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet.
  • 1 representant til styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
  • 1 representant med vara til styret i Lånekassen.
  • 1 person til arbeidsutvalget til Nettverk for Private Høgskoler.
  • 1 representant til styret i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).
  • 1 representant til komiteen for Studentenes Fredspris (ISFIT).

Oppnevninger til utvalg i Universitets- og høgskolerådet

I hvert av de sektorovergripende fagstrategiske utvalgene i Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal det sitte minst ett medlem fra NSOs tilhørende faglige komite.

Inaktive representanter

Personer som er oppnevnt til å representere NSO, og som ikke svarer på henvendelser fra NSO innen én – 1 – måned, ansees som å ha trukket seg fra sitt verv. Arbeidsutvalget har da fullmakt til å oppnevne en ny representant.

Andre aktuelle dokument

Rekruttering og oppnevninger er også regulert av NSOs vedtekter[1], forretningsorden for sentralstyret og landsmøtet, prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur[2], og retningslinjer for gjennomføring av preferansevalg[3].

[1] NSOs vedtekter: http://student.no/vedtekter

[2] Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO: http://student.no/organisasjonskultur

[3] Retningslinjer for gjennomføring av preferansevalg: http://student.no/retningslinjer-preferansevalg