Du er her: Student.no > Dokumenter > Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger

Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger

Vedtatt av NSOs sentralstyre den 9. september 2017.

Dette er Norsk studentorganisasjons (NSO) retningslinjer for å rekruttere og oppnevne/nominere studenter til styrer, råd og utvalg.

Rekruttering

NSOs kvalitet og legitimitet skal blant annet sikres ved at de tillitsvalgte i NSO gjenspeiler studentmassen som helhet. NSO skal gå foran som et godt eksempel på hvordan organisasjoner kan rekruttere underrepresenterte grupper i samfunnet. Hele organisasjonen skal være inkludert i rekrutteringsarbeidet.

Kontakt med medlemslag

 • NSO forventer at studentorganene som er medlemmer videreformidler informasjon om ledige verv til studenter på sine respektive institusjoner, og jobber aktivt lokalt for å finne kandidater.
 • Medlemmene oppfordres til å invitere valgkomiteen på lokale arrangementer for tillitsvalgte.
 • Medlemmene skal være informert om hvordan de holder seg oppdatert om ledige verv i organisasjonen.

Rekruttering av tillitsvalgte

 • Organisasjonens tillitsvalgte skal bli tatt godt imot. NSO skal ha en kultur for inkludering gjennom å ha trygge rammer for alle tillitsvalgte.
 • Rekruttering av tillitsvalgte skal skje etter prinsippet om at det er viktig med gode tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.
 • Underrepresenterte grupper i samfunnet skal oppmuntres til å stille til valg i NSO.
 • Organisasjonen skal rekruttere både nye og erfarne tillitsvalgte for å få en god balanse mellom kontinuitet og nye ideer og tanker.
 • Organisasjonen skal bidra til kompetanseheving for sine tillitsvalgte.
 • Studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR) skal bidra til rekrutteringen av studenter til verv i NSO og UHR gjennom sin kontakt med fagmiljøene på institusjonene.

Oppnevninger

Rutinene for oppnevninger i NSO skal gi en etterprøvbar, oversiktlig og ryddig behandling av oppnevninger i organisasjonen.

Fremgangsmåte

 • Alle ledige verv, unntatt verv som er reservert arbeidsutvalget, kunngjøres på hjemmesiden så raskt som mulig etter at organisasjonen blir bedt om å foreta oppnevningen eller nominasjonen. Det skal følge kort informasjon om vervet med frist for å fremme ens kandidatur.
 • Organisasjonen skal aktivt lete etter kandidater til alle ledige verv.
 • Kandidater melder sitt kandidatur ved å fylle ut et kandidatskjema på hjemmesiden med informasjon om motivasjon og relevant erfaring.

Oppnevninger og nominasjoner som gjøres av arbeidsutvalget

 • Oppnevninger og nominasjoner som ikke er omtalt i dette dokumentet, eller i vedtektene, gjøres fortløpende av arbeidsutvalget.
 • Oppnevninger som ifølge dette dokumentet skal gjøres av arbeidsutvalget kan alternativt gjøres av sentralstyret dersom arbeidsutvalget vurderer det som hensiktsmessig.
 • Arbeidsutvalget fører offentlig protokoll over alle oppnevninger og nominasjoner som foretas.
 • Arbeidsutvalget har fullmakt til å oppnevne/nominere medlemmer fra arbeidsutvalget til følgende verv:
  • Styret og representantskapet i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
  • Utdanningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet.
  • Forskningsutvalget til Universitets- og høgskolerådet.
  • 1 representant til styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
  • 1 representant med vara til styret i Lånekassen.
  • 1 representant til styret i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).
  • 1 representant til komiteen for Studentenes Fredspris (ISFIT).

Inaktive representanter

Personer som er oppnevnt eller nominert til å representere NSO, og som ikke svarer på henvendelser fra NSO innen én – 1 – måned, ansees som å ha trukket seg fra sitt verv. Arbeidsutvalget har da fullmakt til å oppnevne/nominere en ny representant.

Andre aktuelle dokumenter

Rekruttering og oppnevninger er også regulert av NSOs vedtekter[1], forretningsorden for sentralstyret og landsmøtet, prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur[2], og retningslinjer for gjennomføring av preferansevalg[3].

[1] NSOs vedtekter: https://student.no/vedtekter

[2] Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO: https://student.no/organisasjonskultur

[3] Retningslinjer for gjennomføring av preferansevalg: https://student.no/retningslinjer-preferansevalg