Du er her: Student.no > Dokumenter > Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO – Code of conduct

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSO – Code of conduct

Vedtatt av NSOs landsmøte 17. april 2015.

Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Norsk studentorganisasjon (NSO) legger til grunn at alle medlemmer blir respektert og inkludert av hverandre og av organisasjonen som helhet.

Formålet med dette dokumentet er å ha retningslinjer som forebygger uønsket adferd i organisasjonen, og fastsetter hvordan slike tilfeller følges opp. Det forventes at alle representanter i NSO følger disse prinsippene:

  • Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves krenkende.
  • Ikke kom med upassende uttalelser som kan få noen til å oppleve ubehag eller å føle seg diskriminert.
  • Vise respekt for andres grenser.
  • Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar for å ytre uenighet på en saklig måte.
  • Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle og uformelle arenaer.
  • Være til stede på programfestede aktiviteter under seminarer, konferanser og møter, og vise respekt for disse.

Tillitspersoner

På alle arrangement i regi av NSO skal det være minst én fra arbeidsutvalget, sekretariatet og deltakerne som er tillitspersoner. Blant disse skal flere kjønn være representert. Tillitspersoner velges på starten av hvert arrangement, etter forslag fra arbeidsutvalget.

Tillitspersonene har hovedansvaret, og kan kontaktes vedrørende brudd eller mulige brudd på ett eller flere prinsipper.

Oppfølging

Foreligger det mistanke om atferd eller hendelser som strider med NSOs prinsipper skal tillitspersonene kontaktes. Tillitspersonene skal være tilgjengelige for samtale, hvor deltakere kan rådføre seg om hvorvidt et prinsipp er brutt og hvordan bruddet eventuelt skal følges opp. Dersom det er behov for det skal tillitpersonene ta saken videre til arbeidsutvalget, og sammen med berørte avgjøre videre saksgang.

Tillitspersonene og arbeidsutvalget har taushetsplikt. I en situasjon hvor det meldes om et mulig brudd på prinsippene, skal det i regi av arbeidsutvalget gjennomføres samtaler med den berørte for å finne ut hva som er best å gjøre i det aktuelle tilfellet.

Ved mistanke om lovbrudd skal politiet kontaktes. Det er ikke tillitspersjonene eller arbeidsutvalgets oppgave å vurdere om en handling er i strid med norsk lov eller straffbart. Dette er opp til det offentlige rettsvesenet og dets behandling av saken.