Du er her: Student.no > Dokumenter > Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2018/2019

Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2018/2019

Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2018.

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet til NSO. Mandatet er et verktøy for å oppnå målene i handlingsplanen.

Mandat for fagrådet

 • Arbeide for gjennomslag og løfte NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Gi råd og bistå NSO i arbeid med fagspesifikke saker.
 • Arbeide med spørsmål tilknyttet praksis innenfor de enkelte fagområdene.

Mandat for politiske komiteer

De politiske komiteene skal bistå arbeidsutvalget i dagsaktuelle saker som angår komiteens ansvarsområde.

Mandat for fag- og forskningspolitisk komité (FFPK)

 • Gjennomgå utviklingsavtalene som eksisterer i sektoren og vurdere om utviklingsavtalene bidrar til at institusjonene utvikler mer individuelle profiler og satser på egne styrker og målsetninger. Dette kan også inkludere en vurdering av om, og hvordan, utviklingsavtaler brukes som styringsverktøy i sektoren i sammenheng med gjennomgangen som Kunnskapsdepartementet har satt i gang av universitets- og høgskoleloven og målstrukturen i sektoren.
 • Undersøke og presentere «best practice» for involvering av studenter i forskningsarbeid tidlig i studieløpet.

Mandat for velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK)

 • Lage en utredning av finansieringen av studenthelsetilbudene til studentsamskipnadene.
 • Bistå arbeidsutvalget i arbeidet med en nasjonal strategi for rekruttering og mangfold i høyere utdanning.

Mandat for læringsmiljøpolitisk komité (LMPK)

 • Arbeide med å definere og identifisere muligheter og utfordringer med det digitale læringsmiljøet, sett i sammenheng med regjeringens digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren, samt revideringen av lovverket.

Mandat for internasjonal komité (IK)

 • Bidra med arbeidet for å integrere bærekraftsmålene i høyere utdanning.
 • Følge opp og videreutvikle NSO arbeid for flyktninger i høyere utdanning.
 • Bistå arbeidsutvalget i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om internasjonalisering gjennom å utrede og foreslå tiltak for å øke ut- og innvekslingen i Norge.
 • Samarbeide med arbeidsutvalget og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) om en politisk kampanje for kapasitetsbygging i høyere utdanning.