Du er her: Student.no > Dokumenter > Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2017/2018

Mandat for politiske komiteer og fagrådet 2017/2018

Vedtatt av NSOs sentralstyre 20. mai 2017.

Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet til NSO. Mandatet er et verktøy å oppnå målene i handlingsplanen.

Mandat for fagrådet

 • Arbeide for gjennomslag for NSOs politikk i Universitets- og høgskolerådet (UHR).
 • Styrke kontakten mellom NSO og studenter fra fagmiljøene på institusjonene.
 • Bidra til rekrutteringen av studenter til verv i NSO og UHR.
 • Bidra med innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og utdanning.

Mandat for fag- og forskningspolitisk komité (FFPK)

 • Bistå i revideringen av politisk dokument om studiekvalitet.
 • Utforme et forslag til politisk dokument om karriereløp i akademia, herunder også doktorgradspolitikk.
 • Vurdere om NSOs politikk om finansieringssystemet er utfyllende nok, og eventuelt foreslå nødvendige tillegg.

Mandat for velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK)

 • Bistå i revideringen av boligpolitisk dokument.
 • Utrede tiltak som sikrer (kommende) studenter med BPA muligheten til å beholde tilbudet når de flytter for å studere.
 • Utrede finansiering av studenthelsetilbud gjennom studentsamskipnadene.
 • Bistå LMPK i arbeidet med tiltak mot mobbing og trakassering i høyere utdanning.

Mandat for Læringsmiljøpolitisk komité (LMPK)

 • Utrede tiltak mot mobbing og trakassering i høyere utdanning.
 • Bistå i arbeidet med å danne et nasjonalt nettverk for studentrepresentanter i læringsmiljøutvalg.
 • Jobbe med kompetanseheving på læringsmiljøpolitikk i organisasjonen, i samarbeid med AU.
 • Bistå AU i arbeidet med å styrke lovverket for studenters læringsmiljø.

Mandat for Internasjonal komité (iK)

 • Samarbeide med SAIH og AU i en kampanje om kommersialisering av høyere utdanning.
 • Utarbeide en «overlevelsesguide» for internasjonale studenter med praktisk informasjon om Norge og å studere her.
 • Kartlegge og foreslå tiltak og ordninger som sikrer at flyktninger og asylsøkere kommer raskt i utdanning.