Du er her: Student.no > Dokumenter > Handlingsplan for Norsk studentorganisasjon 2017/2018

Handlingsplan for Norsk studentorganisasjon 2017/2018

Vedtatt av NSOs landsmøte 2017.

Handlingsplanen er organisasjonens prioriteringer av saker det kommende året og må sees i sammenheng med prinsipprogram, budsjett og statsbudsjettprioriteringer.

Lik rett til utdanning

I stortingsperioden 2013-2017 har vi opplevd at gratisprinsippet er blitt utfordret. Selv om det ikke er et stortingsflertall for skolepenger, ser vi at dette er et tema som fortsatt er aktuelt i enkelte partier. NSO står støtt på kravet om at alle skal ha lik rett og tilgang til å ta høyere utdanning. Lik rett til utdanning handler ikke bare om fravær av økonomiske, sosiale, strukturelle eller fysiske barrierer for tilgang, men også om tilrettelegging underveis i utdanningen. Det er et behov for at det på nasjonalt plan tas et større ansvar for å sikre bredere rekruttering og derunder mangfold i høyere utdanning. Studenter har ulike helseutfordringer sammenlignet med resten av befolkningen, og behov for tilpassede helsetjenester som muliggjør at studenter med fysisk eller psykisk uhelse kan gjennomføre høyere utdanning.

NSO skal:

 • Forsvare gratisprinsippet for alle studenter i Norge.
 • Arbeide for nasjonal strategi for rekruttering og mangfold i høyere utdanning.
 • Arbeide for at studenters økonomiske situasjon sikrer at alle har like muligheter til å delta aktivt i sine studier.
 • Etablere begrepet studenthelse som en del av folkehelsa.

Kvalitet i utdanningen

Kvalitetsmeldingen som ble lagt frem tidligere i år skisserer perspektiver og tiltak som det er viktig for NSO å følge opp kommende periode. NSO mener at høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant. Et sterkere fokus på produktivitet og omstilling må ikke gå på bekostning av et overordnet perspektiv hvor utdanningens selvstendige verdi faller bort på bekostning av samfunnets kortsiktige behov for arbeidskraft innenfor konkrete sektorer eller yrkesgrupper. Arbeid for studenters aktive deltakelse og inkludering i fagmiljøene har vært, og skal være, et prioritert område også i perioden som kommer.

NSO skal:

 • Arbeide for at politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet legger frem en oversikt over vedlikeholdsetterslepet på bygg blant høyere utdanningsinstitusjoner.
 • Arbeide opp mot revideringen av langtidsplan for høyere utdanning og forskning, med spesielt søkelys på at utdanning løftes og sees i sammenheng med forskning.
 • I samarbeid med medlemslagene arbeide med å skape et nettverk for studenttillitsvalgte i læringsmiljøutvalgene ved institusjoner tilhørende NSOs medlemslag.
 • Jobbe for omfattende nasjonal lovgivning knyttet til studentenes læringsmiljø.

Internasjonalisering

Samtidig som det virker å være enighet om at internasjonalisering er ønskelig i norsk høyere utdanning, ser vi også at rammene for internasjonale studenter i Norge utfordres. Dette gjelder både debatten om skolepenger, men også om andre tiltak for å være et attraktiv land for studenter fra hele verden. NSO mener det må arbeides for at internasjonale studenter blir inkludert i det akademiske og studiesosiale miljøet ved sine institusjoner. En viktig forutsetning for mobilitet er en aktiv studentdeltakelse også i overnasjonale fora. Her er NSO en viktig pådriver globalt, men har også mål om å være en aktiv deltaker i europeiske prosesser der hvor Norge deltar. Både for å sikre studenters stemme, men også for å aktivt påvirke politikkutforming som også får konsekvenser for norske studenter.

NSO skal:

 • Fremme studentperspektivet i forbindelse med ministermøtet i EHEA i 2018.
 • Fortsette arbeidet med å etablere en global studentstemme med utgangspunkt i Bergenserklæringen 2016.
 • Arbeide for å bryte ned barrierer for internasjonalisering og at det finnes gode verktøy for inkludering av internasjonale studenter.

Solidaritet

Som en del av den internasjonale studentbevegelsen skal NSO være en solidarisk bidragsyter der hvor studenters rettigheter innskrenkes eller trues. Den siste tids flyktningekatastrofer gjør at solidaritetsarbeidet også er et nasjonalt arbeid. NSO mener at det er viktig de som kommer til Norge skal få muligheten til å ta sine evner i bruk. Samtidig er det viktig at vi har gode ordninger for å hjelpe dem som har behov for det der hvor den akademiske friheten ikke er tilstrekkelig, eller hvor mulighetene for høyere utdanning er begrenset.

NSO skal:

 • Arbeide for at det finnes stipendordninger for mobilitet som ivaretar utdanning som et bistandspolitisk virkemiddel.
 • Være pådriver for tiltak og ordninger som sikrer at flyktninger og asylsøkere kommer raskt inn i utdanning.
 • Arbeide for at Students at Risk utvides og gjøres til en permanent ordning.

Valg 2017

Høsten 2017 er det stortingsvalg. Dette påvirker naturlig nok NSOs arbeid denne perioden. NSO har i foregående perioder jobbet blant annet med partienes valgprogrammer for den kommende stortingsperioden. NSOs arbeid frem mot konstitueringen av et nytt storting og en ny regjering er avgjørende for hva slags muligheter en har for gjennomslag de neste fire årene. Studenter utgjør en stor velgergruppe, men valgdeltagelsen blant studenter er lav. NSO skal derfor jobbe med å informere om valget og betydningen dette har for studenter. Dette arbeidet blir derfor svært viktig kommende periode.

NSO skal:

 • Arbeide for økt valgdeltakelse blant studenter.
 • Arbeide for at høyere utdanning blir et viktig tema i valgkampen.
 • Arbeide for at NSOs viktigste saker er på dagsordenen til en ny regjering.

Organisasjon

Organisasjonsutvikling er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig oppmerksomhet. NSO skal alltid jobbe for å skape en åpen, inkluderende og engasjerende organisasjon. Det er også viktig å følge opp igangsatte prosjekter som går over flere perioder. I kommende periode er det noen områder som bør rettes særlig oppmerksomhet mot. Som konsekvens av mange fusjoner og nytt institusjonslandskap, er det viktig at NSO støtter sine medlemmer i deres pågående arbeid med å bygge sine organisasjoner. Videre er det viktig at NSO arbeider aktivt for inkludering, og et mangfold i egen organisasjon som gjenspeiler sammensetningen av studentmassen vi representerer.

NSO skal:

 • Fortsette arbeidet med å styrke kommunikasjonen mellom organisasjonens ulike ledd.
 • Følge opp arbeidet for inkludering og mangfold i organisasjonen.
 • Identifisere og gjennomføre tiltak med mål at organisasjonen kan drives på en mer miljøvennlig måte.