Du er her: Student.no > Dokumenter > Handlingsplan for 2018/2019

Handlingsplan for 2018/2019

Vedtatt av NSOs landsmøte 2018.

NSOs handlingsplan er organisasjonens prioriteringer av saker for den kommende perioden. Handlingsplanen er basert på den politiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt. Videre tar handlingsplanen for seg områdene som er aktuelle for å sikre studenters rettigheter, og høyere utdanning av god kvalitet som er tilgjengelig for alle. Handlingsplanen prioriterer også det interne arbeidet med utvikling av organisasjonen.

I tillegg til handlingsplanen styres organisasjonens prioriteringer av budsjettet, og de til enhver tid gjeldende statsbudsjettprioriteringene fastsatt av sentralstyret.

Temaene som ikke eksplisitt løftes her prioriteres gjennom NSOs arbeid med kommune- og fylkestingsvalget, og oppfølgingen av Jeløya-erklæringen, i tråd med tilhørende vedtatte dokumenter.

Velferd

 • NSO skal få studenter over fattigdomsgrensa.
 • NSO skal arbeide med å på plass en nasjonal strategi for studenthelse, med mål om en stortingsmelding.
 • NSO skal ta ibruk resultatene fra ShoT-undersøkelsen i relevante forum til å skape og videreutvikle politikk som fremmer velferd for studentene

Kvalitet i utdanningen

 • NSO skal jobbe for å få et utvidet og styrket lovverk knyttet til studentenes læringsmiljø.
 • NSO skal arbeide med å få på plass en utredning og drøfte hvordan omstilling i samfunnet og endrede kompetansebehov, samt etterspørsel og tilbud om etter- og videreutdanning (EVU), på sikt kan endre høyere utdanning og universitets- og høyskolesektoren.
 • NSO skal følge opp og jobbe med regjeringens digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.
 • NSO skal være en aktiv deltaker i arenaer som omhandler Open Science.
 • NSO skal arbeide for at kostnadskategoriene i finansieringssystemet revideres.
 • NSO skal arbeide for å forbedre lovverk angående pedagogiske krav til forelesere.
 • NSO skal jobbe for at studenter skal få mulighet til å delta i forskingsprosjekter tidlig i studieløpet
 • NSO skal være en pådriver for en nasjonal boikott av Elsevier og jobbe for en raskere implementering av en nasjonal Open Access-policy.
 • NSO skal følge opp revideringen av UH-loven.

Internasjonalisering

 • NSO skal arbeide for å fremme studenters medbestemmelse internasjonalt, med spesiell vekt på utdanning 2030, gjennom å bidra til å danne en global studentstemme (Global Student Voice – GSV).
 • NSO skal arbeide for bedre ordninger for internasjonale studenter, spesielt fra utviklingsland.
 • NSO skal fortsette arbeidet for at flyktninger og asylsøkere får høyere utdanning.
 • NSO skal arbeide for å sette FNs bærekraftsmål på agendaen og påvirke sektoren til å arbeide for å nå dem.
 • NSO skal inngå samarbeid og dialog med palestinske og israelske studentorganisasjoner for å trygge studenters og akademikeres situasjon og akademiske frihet.

Organisasjon

 • Det skal utarbeides en rapport om styring og medvirkning i NSO. Rapporten skal inkludere en evaluering av ordningen med sentralstyret.
 • NSO skal sette ned en komité som skal utrede NSOs politikk om private institusjoner.
 • NSO skal bistå sine medlemmer i deres organisasjonsutvikling og fremme nasjonale gjennomslag lokalt.
 • NSO skal øke innsatsen sin for å sikre en mer bærekraftig drift og sentrale organer skal så langt det la seg gjøre ta miljøvennlig transport.
 • NSO skal arbeide for å inkludere et mangfold av studenter i organisasjonen.