Du er her: Student.no > Prosjektbeskrivelse ESU Board Meeting 70, 2016

Prosjektbeskrivelse ESU Board Meeting 70, 2016

Utdanning er en forutsetning for ethvert demokratisk samfunn. Studentenes stemme har historisk vært en spydspiss i den demokratiske utviklingen. Denne stemmen blir enda viktigere i byggingen av det globale samfunnet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er Norges største interesseorganisasjon for studenter. På europeisk nivå har European Students’ Union (ESU), som NSO er medlem av, en tilsvarende rolle som felles interesseorganisasjon for europeiske studenter fra til sammen 38 land. Gjennom medlemsorganisasjonene representerer ESU mer enn 15 millioner studenter.

To ganger i året er det generalforsamling for alle medlemsorganisasjonene i ESU. Disse generalforsamlingene er i dag hovedarenaen for å gi Europas studenter en felles stemme.

NSO er stolt av å ha blitt tildelt ansvaret som vertsorganisasjon for ESUs generalforsamling i mai 2016.

ESUs generalforsamling – Board Meeting 70

Som vertsorganisasjon har Norsk studentorganisasjon besluttet å legge ESUs 70. generalforsamling (eng. Board Meeting) til Bergen.

Arrangementet har to hoveddeler: En seminardel som går over tre dager (9.-11. mai), og selve Board Meeting de påfølgende tre dagene (12.-14. mai).

Under Board Meeting skal det vedtas ny politikk for ESU, og nytt lederskap skal velges.

Det er ventet om lag 100 deltakere på seminaret, og 150 deltakere på Board Meeting.

Seminaret – Den globale studentstemmen

I dagene før et Board Meeting arrangeres det et felles seminar. Seminaret er en viktig arena for å utveksle ideer og sette saker som opptar studentene på dagsorden.

Det er avgjørende at det finnes internasjonale møtearenaer for studenter. De store utdanningssakene er i dag internasjonale saker.

På seminaret vårt skal vi rette oppmerksomheten mot studentengasjement og aktivisme over hele verden.

NSO bygger på 80 år med erfaring i organisasjonsbygging, politikkutvikling og brobygging mellom studentdemokratier. Ikke minst på grunn av at Norge er et politisk stabilt og demokratisk land, hvor studentenes rett til å bli hørt er forankret i lovverket, har NSO en kontinuitet og gjennomslagskraft som vi dessverre ikke finner i mange steder i verden.

Studentprotestene i blant annet Ukraina, Mexico, Burma og Hong Kong de siste årene er triste eksempler på hvordan studentenes stemme fortsatt blir møtt med vold og undertrykkelse i mange land.

I tillegg til å bidra generelt til samfunns- og demokratiutviklingen, er utdanning og studentorganisering også avgjørende for å fremme ytringsfrihet og motvirke radikalisering og ekstremisme. Ikke minst på grunn av dette har utdanningens betydning for samfunnsutvikling fått stadig mer oppmerksomhet i FN.

17. mars undertegnet utdanningsministerne i EUs medlemsland en deklarasjon hvor de understreket viktigheten av utdanning for å fremme sosial inkludering og bekjempe ekstremisme. Kritisk tenkning ble særlig trukket fram som et skjold mot indoktrinering.

Den globale studentmassen en sammensatt gruppe med vidt forskjellige utfordringer, vilkår og perspektiver. Dessverre er det i dag ingen organisasjoner som har lyktes med å skape en felles retning og demokratisk forankret stemme for verdens studenter. Vi tror at ESU er den organisasjonen i verden som har best forutsetninger for å skape den plattformen som må på plass for å lykkes, og at NSO er den organisasjonen som har best forutsetninger for å få i gang dette arbeidet.

I tilknytning til seminaret ønsker vi å samle studentledere fra hele verden for å signere en erklæring til støtte for en felles, global studentstemme.

Støttespillere for globalt samarbeid

For at vi skal lykkes i arbeidet vårt er vi avhengig av samarbeidspartnere. Et internasjonalt arrangement som Board Meeting er omfattende og ressurskrevende. Fordi ESU ikke er bemidlet for å finansiere disse møtene selv, er vi avhengig av at vertsorganisasjonene skaffer sine midler selv.

Det finansielle bidraget fra samarbeidspartnere gjør blant annet at studenter fra både Europa og resten av verden å delta på samlingen, noe de ellers ikke har mulighet til.

Norsk studentorganisasjon har høye ambisjoner for denne satsingen.